ขนส่งฯยกระดับการให้บริการรถสาธารณะด้วยความปลอดภัย เชื่อมต่อทุกโหมดการเดินทาง

0
135

ขนส่งฯปูพรมยกระดับการให้บริการรถสาธารณะที่มีความปลอดภัย เชื่อมต่อทุกโหมดการเดินทาง ตอบสนองการใช้บริการทุกกลุ่มได้อย่างทั่วถึง พร้อมเปิดตัวนักแสดง “มาริโอ้ เมาเร่อ” พรีเซ็นเตอร์รณรงค์ประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยการเดินทางด้วยรถสาธารณะ

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมฯด้ดำเนินโครงการเพื่อให้เกิดการพัฒนาการให้บริการรถสาธารณะมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพการให้บริการรถสาธารณะที่ปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการสูงสุด สร้างความเชื่อมั่น ความพึงพอใจ ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้โดยสารและผู้ประกอบการรถสาธารณะของประเทศไทยได้ทั้งระบบ ครอบคลุม ทั้งยังสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศสู่ประเทศไทย 4.0 ที่เน้นการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมอย่างยั่งยืน และนโยบายของกระทรวงคมนาคมที่ต้องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและให้บริการคมนาคมขนส่ง เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะการบริหารจัดการระบบขนส่งให้ครอบคลุม เชื่อมโยงอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และได้มาตรฐาน ในทุกโหมด
การเดินทาง โดยกรมการขนส่งทางบกได้ดำเนินโครงการต่างๆ อาทิ การพัฒนาระบบรถโดยสารประจำทาง
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อมุ่งเน้นการสร้างระบบขนส่งสาธารณะที่เป็น Feeder, การกำหนดนโยบาย
ใช้รถโดยสารขนาดเล็กที่มีความเหมาะสมและปลอดภัยทดแทนรถตู้โดยสารประจำทาง เพื่อเป้าหมายการเดินทางด้วยรถสาธารณะอย่างปลอดภัยและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในระยะยาวอย่างยั่งยืน, โครงการ TAXI OK และ TAXI VIP ซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพการให้บริการแท็กซี่ทั้งระบบ นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยตลอดการเดินทาง ประกอบด้วย การติดตั้งระบบ GPS Tracking ติดตามพิกัดตำแหน่งรถ, ระบบยืนยันตัวตนผู้ขับรถ, กล้องบันทึกภาพในรถแบบ Snap Shot, ปุ่มฉุกเฉินเพื่อแจ้งเหตุ และการใช้รถโดยสารเช่าเหมาอย่างปลอดภัย โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจและสนับสนุนให้ประชาชนเลือกใช้บริการผู้ประกอบการรถโดยสารเช่าเหมาที่ได้มาตรฐาน

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกยังให้ความสำคัญกับการกำหนดนโยบายในการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการปฏิรูประบบรถสาธารณะเพื่อความปลอดภัย โดยเน้นรูปแบบการสื่อสารที่ทันสมัย มีความหลากหลาย เพื่อให้ตอบโจทย์และเข้าถึงประชาชนได้ทุกกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การผลิตสื่อสร้างสรรค์ VDO Presentation การปฏิรูประบบรถสาธารณะ, มิวสิกวิดีโอเพลง TAXI OK ที่แต่งโดย “แอ๊ด คาราบาว”, การประชาสัมพันธ์โครงการแท็กซี่ทำดี เพื่อสร้างต้นแบบผู้ให้บริการรถสาธารณะที่มีคุณภาพและมีจิตสาธารณะเพื่อสังคม, ภาพยนตร์โฆษณาการรับรู้และรณรงค์เกี่ยวกับการพัฒนาระบบรถโดยสารประจำทางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล การกำหนดนโยบายเปลี่ยนรถโดยสารขนาดเล็กทดแทนรถตู้โดยสารประจำทาง โครงการรถ TAXI OK และ TAXI VIP และการกำกับดูแลการใช้รถโดยสารเช่าเหมาอย่างปลอดภัย ซึ่งได้ “มาริโอ้ เมาเร่อ” ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์สร้างการรับรู้และทำความเข้าใจ ส่งเสริมให้ประชาชนใช้บริการรถสาธารณะอย่างปลอดภัยและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้รถสาธารณะให้มากขึ้น รวมถึงโครงการสำคัญเร่งด่วนซึ่งกรมการขนส่งทางบกยังคงเดินหน้าต่อเนื่อง โดยความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคสังคม สื่อมวลชน ภาคเอกชน ผู้ใช้รถใช้ถนน ผู้ประกอบการรถสาธารณะ ทั้งรถโดยสารประจำทางรถแท็กซี่ รถตู้โดยสาร และรถโดยสารเช่าเหมา เพื่อสร้างระบบขนส่งด้วยรถสาธารณะที่มีความปลอดภัย