ทช.เข้มออกกฎเหล็กคุมรถบรรทุกน้ำหนักเกินทั่วประเทศ

0
216

นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) กล่าวว่า จากนโยบายของรัฐบาลที่ได้ให้กระทรวงคมนาคมตรวจสอบรถบรรทุกที่ขนส่งสินค้าน้ำหนักเกินกำหนดทั่วประเทศ ในการนี้ กระทรวงคมนาคมได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามและเข้มงวดในเรื่องการควบคุมน้ำหนักรถบรรทุก เพื่อลดความเสียหายของถนน ลดการเกิดอุบัติเหตุ และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

โดยในปี 2562 กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ได้กำหนดมาตรการคุมเข้มให้ผู้รับจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกดำเนินการตามขั้นตอนการขออนุญาตใช้ยานพาหนะ ที่ใช้ขนส่งเครื่องจักรขนาดใหญ่ เดินบนสายทางของ ทช. ซึ่งภายหลังจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องแสดงรูปแบบของยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งเครื่องจักร ให้ ทช.เป็นผู้ตรวจสอบ  ซึ่งในกรณีที่ยานพาหนะใช้งานมีรูปแบบลักษณะของล้อและเพลาเป็นไปตามประกาศผู้อำนวยการทางหลวงชนบท หมวดที่ 2 ผู้รับจ้างจะต้องได้รับอนุญาตจาก ทช.ก่อนจึงจะสามารถใช้ยานพาหนะดังกล่าวเดินบนสายทางของ ทช.ได้ และในการขออนุญาต

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำรายงานตรวจสอบยานพาหนะและเส้นทาง สำหรับประกอบการยื่นขออนุญาตใช้ยานพาหนะฯ ซึ่งเมื่อจัดทำรายงานเสร็จแล้ว ให้ยื่นรายงานเอกสารการขออนุญาตต่อสำนักบำรุงทาง สำนักก่อสร้างสะพาน หรือสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 – 18 ที่รับผิดชอบพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้าง (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการ 2 ขั้นตอน ดังนี้

1.การขออนุญาตใช้ยานพาหนะฯ ประกอบด้วยขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร การตรวจสอบความพร้อมเพื่อใช้ประกอบการอนุญาตใช้ยานพาหนะฯ มีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 1.1 เมื่อสำนักฯ ที่รับผิดชอบในพื้นที่ก่อสร้างได้ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนแล้ว จะเข้าไปตรวจสอบเครื่องจักรและรถกึ่งพ่วงตามสถานที่ผู้รับจ้างได้แจ้งไว้ 1.2 ในกรณีที่ตรวจสอบแล้วถูกต้องตามหลักเกณฑ์ หน่วยตรวจสอบยานพาหนะจะลงนามในใบรับรองผลการตรวจสอบข้อมูลประกอบการอนุญาต ผลการตรวจสอบยานพาหนะฯ ซึ่งหากตรวจสอบแล้วไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขและแจ้งให้เข้าตรวจสอบอีกครั้ง

2.การขออนุญาตใช้เส้นทางของกรมทางหลวงชนบท 2.1 สำนักฯ ที่รับผิดชอบในพื้นที่ก่อสร้าง แจ้งแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดในพื้นที่ตรวจสอบรายละเอียดเส้นทาง ที่จะใช้ในการขนส่ง จากรายงานที่ผู้รับจ้างได้ยื่นรายละเอียดไว้ 2.2 กรณีที่สายทางดังกล่าวไม่พบอุปสรรคหรือไม่กีดขวางการจราจร แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดในพื้นที่จะแจ้งผลการตรวจสอบเส้นทางพร้อมกับใบรับรองผลการตรวจสอบข้อมูลให้กับสำนักฯ รับผิดชอบในพื้นที่ก่อสร้างทราบ แต่หากพบอุปสรรคแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดในพื้นที่จะแนะนำเส้นทางเลี่ยงเพื่อลดผลกระทบและให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุด เมื่อมีการรับรองผลการตรวจสอบยานพาหนะและเส้นทางแล้ว สำนักฯ ที่รับผิดชอบพื้นที่ที่จะดำเนินงานก่อสร้างจะทำการออกหนังสืออนุญาตใช้ยานพาหนะฯ บนถนนของ ทช. ระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาอนุญาตใช้สายทางของ ทช. ประมาณ 14 วันทำการ

ทั้งนี้ ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างช่วง ผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้าง ตลอดจนบุคคลผู้เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างทั้งหมด ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตฯ ตามที่กรมทางหลวงชนบทกำหนด และห้ามมิให้บรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด  หากฝ่าฝืนจะมีโทษทั้งจำและปรับตาม พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2549