ทกท. ได้รับรางวัล APSN Green Port Award System

0
285

นายโกมล ศรีบางพลีน้อย ผู้อำนวยการท่าเรือกรุงเทพ นายจิรวิชญ์ กล่อมเภรี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาองค์กร และคณะฯ เป็นผู้แทนการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เข้าร่วมการประชุม APEC Port Service Network (APSN) Council Meeting  ครั้งที่ 11 และสัมมนา Port Connectivity Forum พร้อมรับรางวัล APSN Green Port Award System ของท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) หรือท่าเรือสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของท่าเรือในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก (เอเปค) ณ ประเทศสิงคโปร์ เมื่อเร็วๆ นี้

การประชุมดังกล่าวเป็นการหารือและเตรียมการดำเนินกิจกรรมโครงการความร่วมมือด้านต่างๆ ของกลุ่มประเทศสมาชิกจาก 14 เขตเศรษฐกิจ โดยกำหนดแนวทางการพัฒนาองค์กรในอนาคตเพื่อให้เกิดความแข็งแกร่งและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ อาทิ การรายงานผลภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดตั้ง APEC Study Center (ASC) การจัดทำแผนปฏิบัติการ ปี 2562 ซึ่ง กทท. ได้เสนอการศึกษาภายใต้หัวข้อ Best Practices on Port Service Quality and Performance for APEC Ports ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ได้เห็นชอบที่จะนำหัวข้อที่ กทท. ระบุในกิจกรรมการจัดการศึกษาของ ASC ในปี 2562 พร้อมมอบรางวัล APSN 10th Anniversary Contribution Award แก่สมาชิก APSN Council Member ของประเทศไทย ในฐานะที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของ APSN มาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับรางวัลดังกล่าวเป็นการพัฒนามาตรฐานการให้บริการของ ทกท. ในการดำเนินงานที่มุ่งสู่การเป็นท่าเรือสีเขียว โดยนำระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อมท่าเรือ (Port Safety Health and Environmental System : PSHEMS) และดำเนินงานนโยบายการจัดการขยะอย่างยั่งยืน การพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Information System : EIS) เพื่อจัดการข้อมูลการใช้ทรัพยากรต่างๆ ของ กทท. ได้แก่ ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ไฟฟ้า น้ำประปา และปริมาณของเสียที่เกิดจากการดำเนินงาน โดยนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการติดตามตรวจสอบและประเมินผลด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจจะส่งผลกระทบต่อพนักงาน ผู้ใช้บริการ และผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง โดยมีการตรวจวัดคุณภาพอากาศ คุณภาพน้ำทิ้ง และระดับเสียง รวมทั้งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ของท่าเรือในความรับผิดชอบเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ ทกท. ยังได้ดำเนินโครงการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม อาทิ โครงการคัดแยกขยะ โครงการจัดการของเสียจากเรือสินค้า โครงการลดใช้กล่องโฟม เพื่อลดภาวะโลกร้อน