ตลาดหลักทรัพย์มอบรางวัลรายงานความยั่งยืน ประเภทดีเยี่ยม แก่ ซีพีเอฟ

0
120

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสถาบันไทยพัฒน์ มอบรางวัลรายงานความยั่งยืนประจำปี 2561 (Sustainability Report Award 2018) ประเภทดีเยี่ยม แก่บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ จากความมุ่งมั่นในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดทำรายงานความยั่งยืน ที่มีการเปิดเผยข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนขององค์กรอย่างต่อเนื่อง

นายสุธี สมุทระประภูต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักบริหารและส่งเสริมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทฯ ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยรางวัลประเภทดีเยี่ยมที่ได้รับในปีนี้ เป็นบทพิสูจน์ถึงความพยายามและความตั้งใจจริงของซีพีเอฟ จากการพัฒนาการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจขององค์กร หรือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ซึ่งควรรายงานเนื้อหาที่ครบถ้วน น่าเชื่อถือ และปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอให้สอดคล้องกับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

“ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจตามกลยุทธสามเสาหลักสู่ความยั่งยืน ได้แก่ อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตนและดินน้ำป่าคงอยู่ รวมถึงการดำเนินธุรกิจตามบรรษัทภิบาล เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และตรวจสอบได้” นายสุธี กล่าว

ทั้งนี้ ในปี 2561 ซีพีเอฟเป็นหนึ่งใน 100 บริษัทที่ส่งรายงานความยั่งยืนเข้ารับการพิจารณารางวัล โดยรางวัลนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นในการส่งเสริมและยกระดับการจัดทำรายงานความยั่งยืนของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (mai) และบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์ ให้มีคุณภาพและเนื้อหาสมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์