การรถไฟฯรับอื้อ!”1,036 ล้านบาท”ค่าตอบแทนใช้ประโยชน์ศูนย์การค้าสามเหลี่ยมพหลโยธินปี 61

0
100

การรถไฟฯ ได้รับการชำระค่าผลประโยชน์ตอบแทนการใช้ประโยชน์ศูนย์การค้าบริเวณสามเหลี่ยมย่านพหลโยธินประจำปี 2561 จากบจก.เซ็นทรัลอินเตอร์พัฒนา เป็นเงิน 1,036 ล้านบาท ส่งผลให้ปัจจุบันการรถไฟฯ ได้รับค่าผลประโยชน์ระหว่างปี 2551-2561 รวมแล้วทั้งสิ้น 8,668 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการชั้น 3 ตึกบัญชาการ การรถไฟแห่งประเทศไทย
นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟ
แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้รับการชำระค่าผลประโยชน์ตอบแทนการใช้ประโยชน์ศูนย์การค้าบริเวณสามเหลี่ยมย่านพหลโยธินประจำปี 2561 จากบริษัท เซ็นทรัลอินเตอร์ พัฒนา จำกัด เป็นจำนวนเงิน 1,036,897,000 บาท (หนึ่งพันสามสิบหกล้านแปดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาท) ส่งผลให้จนถึงปัจจุบัน การรถไฟฯ ได้รับค่าผลประโยชน์ตอบแทนการใช้ประโยชน์ศูนย์การค้าบริเวณสามเหลี่ยมย่านพหลโยธิน ระหว่างปี 2551-2561 รวมแล้วทั้งสิ้น 8,668,596,000 บาท (แปดพันหกร้อยหกสิบแปดล้านห้าแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

สำหรับการชำระเงินครั้งนี้สืบเนื่องจากสัญญาให้สิทธิการใช้ประโยชน์ศูนย์การค้าบริเวณสามเหลี่ยมย่านพหลโยธินระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย กับ บริษัท เซ็นทรัลอินเตอร์พัฒนา จำกัด สัญญามีระยะเวลา 20 ปี ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2551 – 18 ธันวาคม 2571 จำนวน 47.22 ไร่ โดยผลตอบแทนรวมตลอดอายุสัญญาเป็นจำนวนเงิน 21,298,833,000 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบแปดแปดแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)

นายวรวุฒิกล่าวต่อว่า ในรายละเอียดสัญญาการชำระค่าผลประโยชน์ศูนย์การค้าบริเวณสามเหลี่ยมย่านพหลโยธิน ที่บริษัท เซ็นทรัลอินเตอร์พัฒนา จำกัด ต้องมอบให้แก่การรถไฟฯ ตลอดระยะเวลาสัญญามีรายละเอียด ประกอบด้วย ค่าผลประโยชน์ตอบแทนการได้สิทธิตามข้อ 8 ของสัญญาเดิม เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,611,103,000 บาท (สองพันหกร้อยสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนสามพันบาทถ้วน) โดยไม่หักค่าใช้จ่าย ค่าภาษีค่าอากรและค่าธรรมเนียมใด ๆ (ถ้ามี) โดยแบ่งชำระเป็น 5 งวด งวดแรกชำระในวันที่สัญญามีผลบังคับงวดที่เหลือแต่ละงวด มีกำหนดระยะเวลาชำระห่างกัน 12 เดือน นับแต่วันที่ถึงกำหนดชำระงวดก่อนหน้านั้น ซึ่งปัจจุบันได้ชำระในส่วนนี้ครบถ้วนแล้ว

นอกจากนี้ยังมีค่าผลประโยชน์ตอบแทนการใช้ประโยชน์ศูนย์การค้าเป็นเวลา 20 ปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,687,730,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยแปดสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) โดยไม่หักค่าใช้จ่าย ค่าภาษี ค่าอากรและค่าธรรมเนียมใด ๆ (ถ้ามี) ทั้งสิ้น โดยจะต้องชำระให้แก่การรถไฟฯ เป็นรายปี รวม 20 งวด ตลอดระยะเวลาสัญญา

ขณะเดียวกันหากรายได้รวมของศูนย์การค้าฯ คำนวณตามรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท รวมทุก ๆ 5 ปี สูงกว่าประมาณการรายได้ศูนย์การค้าที่แจ้งต่อการรถไฟฯไว้ บริษัท เซ็นทรัลอินเตอร์พัฒนา จำกัด ต้องให้ค่าผลประโยชน์ตอบแทนแก่การรถไฟฯ เพิ่มเติมในลักษณะของส่วนแบ่งรายได้ (Revenue Sharing) เฉพาะส่วนที่เกินกว่าประมาณการรายได้ ก่อนหักค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ในอัตราร้อยละ 5 โดยใช้ประมาณการรายได้จากที่ปรึกษาของการรถไฟฯ เปรียบเทียบกับรายได้ของบริษัท เซ็นทรัลอินเตอร์พัฒนา จำกัด เช่น ประมาณการรายได้ระหว่างปี 2562-2566 รวมรายได้ช่วง 5 ปี จำนวน 26,281,000,000 บาท โดยบริษัทจะต้องจ่ายตอบแทนดังกล่าวให้การรถไฟฯ จำนวน 1,314,050,000 บาท ภายในระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีของทุก ๆ 5 ปี