สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯเปิดงานแสดงศิลปะเครื่องปั้นฯ มจพ. สถาปัตย์คว้ารางวัลดีเด่น

0
312

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ซึ่งเป็นงานการประกวดผลงานเครื่องปั้นดินเผาระดับชาติ และมีการจัดอย่างต่อเนื่อง 2 ปีครั้ง ในการนี้ยังได้พระราชทานให้อัญเชิญผลงานฝีพระหัตถ์เครื่องปั้นดินเผาเข้าร่วมแสดงด้วย  นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้ส่งผลงานเข้าประกวดภายใต้หัวข้อ “โมเดิร์นไลฟ์สไตล์” (Modern Lifestyle) นายอภิชัย พังจุนัน นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ  ภายใต้ชื่อผลงาน “ใบบัว” ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทผลิตภัณฑ์ต้นแบบอุตสาหกรรม โดยมีอาจารย์ศุภกร กันตาโพธิ์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาผลงาน

 การประกวดผลงานเครื่องปั้นดินเผาระดับชาติ ได้แบ่งประเภทของผลงานเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ศิลปกรรมร่วมสมัย  หัตถกรรม  และผลิตภัณฑ์ต้นแบบอุตสาหกรรม ภายใต้หัวข้อ “โมเดิร์นไลฟ์สไตล์” (Modern Lifestyle) ปีนี้มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวด 269 ชิ้น จาก 203 คน  นอกจากนี้ยังมีผลงานนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมการแสดงผลงานประเภทผลิตภัณฑ์ต้นแบบอุตสาหกรรม หัวข้อ “โมเดิร์นไลฟ์สไตล์” (Modern Lifestyle) จำนวน 5 ผลงาน และประเภทหัตถกรรม 1 ผลงาน รายละเอียด ดังนี้  

ประเภท “โมเดิร์นไลฟ์สไตล์” (Modern Lifestyle) จำนวน 5 ผลงาน ดังนี้

1. นางสาวธัญรัตน์ อัตตานุชิต นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์ ภายใต้ชื่อผลงานชุด “กุหลาบหิน” โดยมีอาจารย์ ดร.ประภัสสร ประเทืองไทย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาผลงาน

2. นายธวัชชัย อัตตะไพบูลย์ นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์ ภายใต้ชื่อผลงาน “การเปลี่ยนแปลงของกล้วยไม้” โดยมีอาจารย์ ดร.ประภัสสร ประเทืองไทย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาผลงาน

3. นางสาวชุติมา เนสว์นิเวศน์ นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์ ภายใต้ชื่อผลงานชุด “ภาชนะอาหารไทยได้รับแรงบันดาลใจจากดอกแค” โดยมีอาจารย์ ดร.ประภัสสร ประเทืองไทย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาผลงาน

4. นางสาวฐิตาภรณ์ สุนทรสถิตย์ นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์ ภายใต้ชื่อผลงาน “ชุดผลิตภัณฑ์ของใช้ภายในอาคารแรงบันดาลใจจากศิลปะสมัยในอยุธยา” โดยมีอาจารย์ ดร.ประภัสสร ประเทืองไทย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาผลงาน

5. นางสาวชยาภรณ์  เจริญวงษ์ นักศึกษา สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์ ภายใต้ชื่อผลงานโคมไฟเดซี่ โดยมีอาจารย์ดร.สมใจ มะหมีน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาผลงาน

ประเภทหัตถกรรม จำนวน 1 ผลงาน ดังนี้ 

  1. นางสาวพิมพ์ลภัส รัศมีประเสริฐสุข นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์ ภายใต้

ผลงานผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจังหวัดน่าน โดยมีอาจารย์ศุภกร กันตาโพธิ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาผลงาน

        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกคนที่สร้างชื่อเสียงมาสู่รั้วแสด-ดำ และต้องขอบคุณภาควิชาเทคโนโลยีศิลปอุตสาหกรรม สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ที่เปิดเวทีและโอกาสให้นักศึกษาได้โชว์ศักยภาพฝีไม้ลายมือ

ขวัญฤทัย ข่าว-ภาพ