สจล. เสนอแผน 3 ระยะแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 แนะภาครัฐมุ่งเป็นวาระฝุ่นแห่งชาติ

0
121

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เสนอ 3 ไทม์ไลน์วาระฝุ่นแห่งชาติสำหรับภาครัฐจัดการปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อย่างยั่งยืน 1. ตรวจ – ปรับเปลี่ยนยานพาหนะภาครัฐ 2. เน้นเช่ารถ เพื่อลดปัญหาการซ่อมบำรุง 3. หนุนการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า ทั้งนี้ สจล. ได้นำร่องรุดมาตรการคุมเข้มยานพาหนะตรวจยานพาหนะเข้า – ออกสถาบัน พร้อมดึงสำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ สร้างแบบจำลองระดับคุณภาพอากาศในพื้นที่สาธารณะของกรุงเทพฯ เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาเมืองในอนาคต

ศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ สจล. กล่าวว่า ในขณะนี้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  กลับมารุนแรงขึ้นอีกครั้ง สาเหตุของปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง มาจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์และการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ถูกปล่อยจากเผาไหม้ของเครื่องยนต์ และการก่อสร้าง เช่น ควันจากท่อไอเสียรถ การจราจรขนส่ง รวมถึงเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้าง เป็นต้น ผนวกการคาดการณ์ของแอปพลิเคชั่น “WMApp”  ที่พยากรณ์อากาศความละเอียดสูงสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยุโรป พบว่า สภาพอากาศปิด ลมสงบ ส่งผลให้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 มีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ผ่านไทม์ไลน์ 3 ระยะมุ่งจัดการยานพาหนะของหน่วยงานภาครัฐ มีดังนี้

  1. ตรวจ – ปรับเปลี่ยนยานพาหนะภาครัฐ การตรวจสภาพเครื่องยนต์ให้มีมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการปรับแต่งรถให้ลดการปล่อยก๊าซพิษที่เป็นสาเหตุของปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ซึ่งเป็นแผนการแก้ไขปัญหาระยะสั้น โดยเฉพาะยานพาหนะขนส่งสาธารณะและยานพาหนะอื่นๆ ในสังกัด กทม. เช่น รถเมล์และรถร่วมบริการ ขสมก. รถตู้ รถขนขยะ ฯลฯ ซึ่งส่วนใหญ่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเก่าที่เผาไหม้ไม่สมบูรณ์
  2. เน้นเช่ารถ เพื่อลดปัญหาการซ่อมบำรุง ซึ่งเป็นแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 แผนระยะกลาง มุ่งการบริหารจัดการระบบยานพาหนะของภาครัฐ ควรใช้ระบบการเช่ารถมากกว่าการจัดซื้อ เนื่องจากมีความคุ้มค่าในเรื่องการบำรุงรักษา ทั้งนี้ จำนวนยานพาหนะในภาครัฐมีจำนวนกว่า 20,000 คัน ที่ใช้ทำกิจกรรมสาธารณะต่างๆ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง
  3. หนุนการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า สำหรับแผนระยะยาวในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยมุ่งส่งเสริมและปรับเปลี่ยนยานพาหนะของภาครัฐสู่การใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าโดยเฉพาะในเขตเมือง เนื่องจากรถยนต์พลังงานไฟฟ้าจะช่วยลด ก๊าซคาร์บอนไดออกไซน์ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ คาร์บอนมอนนอกไซด์ เขม่าผงคาร์บอน ที่เป็นสาเหตุสำคัญของปัญหาฝุ่นละออง

ทั้งนี้ สจล. ได้เริ่มใช้มาตรการคุมเข้มยานพาหนะที่สัญจรผ่านเข้า – ออก ภายในสถาบัน ผ่านการตรวจวัดความสมบูรณ์การเผาไหม้ของเครื่องยนต์ และระงับโครงการก่อสร้างที่ก่อค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน พร้อมร่วมกับสำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ สจล. เร่งดำเนินการสร้างแบบจำลองระดับคุณภาพอากาศในพื้นที่สาธารณะของกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาเมืองรองรับการเจริญเติบโตในอนาคต โดยปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 มีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงขึ้นทุกปี ภาครัฐจำเป็นจะต้องเสนอเป็นวาระสำคัญระดับประเทศ เนื่องจากเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการดำเนินชีวิตของประชาชนโดยทั่วไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงจำเป็นต้องวางแผนเชิงรุกและแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุจึงจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด