ธพว. แต่งตั้ง “พงชาญ สำเภาเงิน” ทำหน้าที่รักษาการกรรมการผู้จัดการ

0
470

คณะกรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายพงชาญ สำเภาเงิน รองกรรมการผู้จัดการ เป็น รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความเห็นชอบแล้ว โดยให้มีอำนาจกระทำการแทนกรรมการผู้จัดการในกิจการของธนาคาร ตามความในมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2545 ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป

นายพงชาญ สำเภาเงิน ปัจจุบัน อายุ 59 ปี

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน

 • รองกรรมการผู้จัดการ รับผิดชอบเป้าหมายสินเชื่อ กำกับดูแลสายงานวิเคราะห์สินเชื่อ สายงานปฏิบัติการและฝ่ายสินเชื่อขนาดกลาง
 • รองกรรมการผู้จัดการ สายงานวิเคราะห์สินเชื่อ และสายงานปฏิบัติการ
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวิเคราะห์สินเชื่อ
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสินเชื่อ 3
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสินเชื่อและฝ่ายสินเชื่อขนาดกลาง 3
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสินเชื่อนครหลวง 1
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสินเชื่อ
 • ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสินเชื่อ 2

การอบรม

 • หลักสูตร นักบริหารระดับสูง ปี 2554  จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม
 • หลักสูตร เศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร ปี 2560 จัดโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
 • หลักสูตร วิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง(วบส.) จัดโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์