ส.อ.ท. จับมือ ส.กอท. เปิดตัวโครงการส่งเสริมระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง

0
230

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ร่วมกันจัดงานสัมมนาเปิดโครงการส่งเสริมระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง (Logistics and Transport Management ; LTM) เพื่อให้ผู้ประกอบการภาคขนส่งได้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นระบบ สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางดำเนินการประหยัดพลังงานได้ด้วยตนเองในอนาคตณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ

นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กล่าวว่า สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ให้ดำเนินโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่การประยุกต์ใช้ระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่งให้กับผู้ประกอบการขนส่ง ให้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นระบบ สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางดำเนินการประหยัดพลังงานได้ด้วยตนเองในอนาคต โดยการสัมมนาในครั้งนี้จะทำให้ผู้ประกอบการได้ทราบรายละเอียดโครงการ เทคนิคและแนวทางในการลดการใช้พลังงานในภาคขนส่งให้กับผู้ประกอบการ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ช่วยผลักดันและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการขนส่งทราบและมีการนำระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง (TEMS) และโปรแกรมบริหารจัดการขนส่งเพื่อการประหยัดพลังงาน (LTMA) ไปใช้ควบคู่กับมาตรการในการอนุรักษ์พลังงาน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และยกระดับประสิทธิภาพการบริหารงานขนส่ง ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อผู้ประกอบการ และประเทศไทยอย่างยั่งยืน

นายบวร วงศ์สินอุดม ประธานคณะกรรมการสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม ส.อ.ท. กล่าวเสริมว่า ปัจจุบันภาคขนส่งมีแนวโน้มการใช้พลังงานที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภายใต้สภาวะความผันผวนด้านราคาเชื้อเพลิง ทำให้ผู้ประกอบการขนส่งส่วนใหญ่ที่ยังไม่ปรับตัวเพื่อบริหารจัดการลดต้นทุนด้านพลังงานของตนเอง มีศักยภาพการแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ลดลง โดยเฉพาะการแข่งขันกับผู้ประกอบการข้ามชาติ ด้วยเหตุดังกล่าวสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) และกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้เล็งเห็นถึงปัญหาและความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่งเป็นอย่างมาก จึงส่งเสริมสนับสนุนให้มีโครงการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่งมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนถึง โครงการส่งเสริมระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่งที่จัดให้มีการสัมมนาเปิดโครงการฯ ในวันนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่การประยุกต์ใช้ระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง ให้กับผู้ประกอบการได้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นระบบ และสามารถนำระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่งไปใช้เป็นแนวทางการดำเนินการประหยัดได้ด้วยตนเอง ในการดำเนินโครงการฯ ได้มีการส่งผู้เชี่ยวชาญโครงการ เข้าให้คำปรึกษาแก่สถานประกอบการ 4 ครั้งต่อแห่ง โดยการเข้าให้คำปรึกษาจะแนะแนวทางการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่งทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี, ด้านจัดการ, ด้านการขับขี่ และด้านการบริหารทีมงาน อีกทั้งผู้ประกอบการยังมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้ ระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง (TEMS) และ โปรแกรมบริหารจัดการขนส่งเพื่อการประหยัดพลังงาน (LTMA) ในการประเมินผลการประหยัดพลังงานอีกด้วย ทำให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการนั้น สามารถลดการใช้พลังงานในภาคขนส่งได้อย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับแผนอนุรักษ์พลังงานของกระทรวงพลังงาน และขยายผลให้เกิดการใช้พลังงานในภาคขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพได้