ขนส่งฯเข้มทุกมาตรการความปลอดภัยช่วงสงกรานต์ 62

0
219

ขนส่งฯเริ่มตรวจความพร้อมรถโดยสารและคนขับรถ ณ สถานีขนส่งและจุดจอดทั่วประเทศ รองรับการเดินทางช่วงสงกรานต์ ตั้งแต่ 4 – 17 เม.ย. 62 ย้ำเข้มทุกมาตรการเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนเทศกาลสงกรานต์ 2562 

นายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมฯพร้อมดำเนินการเข้มข้นทุกมาตรการเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 วันที่ 11 – 17 เมษายน 2562 กำหนดเป้าหมายการบริการรถโดยสารสาธารณะต้องเพียงพอ ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง ลดจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดกับรถโดยสารสาธารณะและจำนวนผู้บาดเจ็บต้องลดลงจากปีก่อน และต้องไม่มีผู้โดยสารเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่รถโดยสารสาธารณะเป็นต้นเหตุ

โดยมีมาตรการต่างๆ เช่น มาตรการด้านการอำนวยความสะดวก กำชับสำนักงานขนส่งจังหวัดและผู้ประกอบการขนส่ง จัดเตรียมรถโดยสารประจำทางและรถโดยสารไม่ประจำทางให้บริการอย่างเพียงพอทั้งเที่ยวไปและกลับ และมีระบบบริหารจัดการในกรณีต้องเสริมเที่ยววิ่งเพื่อรองรับปริมาณการเดินทางของประชาชน เพื่อไม่ให้ผู้โดยสารตกค้าง เป็นต้น

ขณะที่มาตรการด้านความปลอดภัย กรมฯได้ บูรณาการร่วมกับบขส. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทหาร ตำรวจ จังหวัด และท้องถิ่น ตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะหมวด 2 (เส้นทางกรุงเทพฯ – ต่างจังหวัด) หมวด 3 (เส้นทางระหว่างจังหวัด) ตรวจความพร้อมพนักงานขับรถและพนักงานประจำรถทุกคนตาม Checklist ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอด 195 แห่งทั่วประเทศ เริ่มดำเนินการทันทีตั้งแต่วันที่ 4 – 10 เมษายน 2562 และเพิ่มความเข้มข้นในช่วงเทศกาล ตั้งแต่วันที่ 11 – 17 เมษายน 2562

หากตรวจพบรถโดยสารสาธารณะคันใดมีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรง ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย สั่งเปลี่ยนรถคันใหม่ทดแทนหรือพ่น “ห้ามใช้” ด้านพนักงานขับรถต้องมีใบอนุญาตขับรถถูกต้องตรงตามประเภท, มีความพร้อมพักผ่อนเพียงพอ, ลงบันทึกสมุดประจำรถทุกครั้ง, ไม่เสพสิ่งเสพติดและปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจต้องเป็นศูนย์มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ หากพบชั่วโมงการทำงานเกินที่กฎหมายกำหนด ใช้สารเสพติด ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สั่งห้ามปฏิบัติหน้าที่ทันที นอกจากมาตรการตรวจความพร้อมก่อนออกเดินทางแล้ว ได้กำหนดมาตรการตรวจสอบความปลอดภัยระหว่างทางบนถนนสายหลักและสายรอง ณ จุดตรวจความพร้อม 17 จังหวัด รวม 18 แห่งทั่วประเทศ

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวต่อไปว่าสำหรับผู้โดยสารของบขส.เส้นทางภาคเหนือและอีสานที่จะเดินทางเที่ยวไประหว่างวันที่ 11 – 13 เมษายน 2562 และเที่ยวกลับระหว่างวันที่ 16 – 18 เมษายน 2562 กรมฯ ร่วมกับ บขส. ขสมก. และสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย (สปข.) จัดพื้นที่บริเวณกรมฯเป็นจุดจอดรับส่งรองรับผู้โดยสารที่มีกำหนดเดินทางในวันดังกล่าว เพื่อลดความแออัดและบรรเทาปัญหาการจราจรบริเวณโดยรอบสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต) ทั้งยังมีความสะดวกสบายในการเดินทางเชื่อมต่อรถไฟฟ้า BTS รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT และมีรถเมล์ ขสมก. ให้บริการรับส่งฟรี

โดยจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและดูแลการให้บริการของรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะให้เพียงพอ พร้อมควบคุมกำกับดูแลผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทห้ามฉวยโอกาสเอาเปรียบประชาชนเด็ดขาด หากพบการกระทำผิด เอาเปรียบผู้โดยสาร เก็บค่าโดยสารเกินอัตรา ไม่ใช้มาตรค่าโดยสาร ไม่ส่งผู้โดยสารตามที่ตกลงกันไว้ ลงโทษขั้นสูงสุดทุกกรณี กระทำผิดซ้ำลงโทษหนักถึงขั้นพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการขนส่ง สำหรับประชาชนที่พบปัญหาจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะสามารถแจ้ง ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียนเฉพาะกิจ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่ง หรือสายด่วน โทร.1584 ตลอด 24 ชั่วโมง