ทล.เข้มผู้ขนส่งโรงโม่หิน ท่าทรายแบกนน.เกินกม.ย้ำฝ่าฝืนจำคุก6เดือนปรับไม่เกิน1หมื่น

0
54

กรมทางหลวง โดยสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งโรงโม่หิน  ท่าทรายไม่ให้บรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ผู้ใดฝ่าฝืนถือว่ามีความผิดตาม พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ.ทางหลวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 มาตรา 61 ซึ่งกำหนดไว้ว่า เพื่อรักษาทางหลวง ผู้อํานวยการทางหลวงมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา ห้ามใช้ยานพาหนะบนทางหลวงโดยที่ยานพาหนะนั้นมีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่กําหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทําให้ทางหลวงเสียหายจะได้รับโทษตามมาตรา 73/2 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุต่างๆ ได้ที่ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ หรือ สถานีตรวจสอบน้ำหนักทั่วประเทศ หรือ สายด่วนกรมทางหลวง 1586  กด 5 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)