ทช.ยันต.ค.นี้แล้วเสร็จแยกท้องเกร็งชุมพร เพิ่มศักยภาพคมนาคม ส่งเสริมท่องเที่ยว

0
119

ทช.อัพเดทความคืบการก่อสร้าง ก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4003 – บ้านท้องเกร็ง อำเภอสวี, ทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร เสริมท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทย จ.ชุมพร คืบหน้าแล้ว 74 %คาดแล้วเสร็จตุลาคม 64 นี้

รายงานข่าวจากกรมทางหลวงชนบท (ทช.)ระบุว่าทช.ก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4003 – บ้านท้องเกร็ง อำเภอสวี,ทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ส่งเสริมยุทธศาสตร์เส้นทางการท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลตะวันตกอ่าวไทย (Thailand Riviera) เพิ่มศักยภาพด้านคมนาคมให้สามารถรองรับการเดินทางที่เพิ่มมากขึ้นขยายพื้นที่เศรษฐกิจ สนับสนุนการท่องเที่ยวได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในการยกระดับมาตรฐานโครงข่ายคมนาคมเพื่อการเดินทางด้วยความสะดวกปลอดภัย

กรมทางหลวงชนบท โดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) ให้รายละเอียดว่าการท่องเที่ยวทางทะเลถือเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ด้านตะวันตกของอ่าวไทย ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศติดชายฝั่งทะเลและมีพื้นที่ชายหาดรวมกันกว่า 800 กิโลเมตร ซึ่งจังหวัดชุมพรนับเป็นหนึ่งในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ด้านตะวันตกที่มีวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจมากมาย

อาทิ เขาดินสอ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร หาดทุ่งวัวแล่น หาดทรายรี และจุดชมวิวเขามัทรี ดังนั้นการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบทเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวเดิมและแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่จะนำไปสู่การสร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยว ขยายพื้นที่เศรษฐกิจสู่ชุมชน และอำนวยความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางให้กับประชาชน

สำหรับการก่อสร้างเส้นทางสายแยก ทล.4003 – บ้านท้องเกร็ง อำเภอสวี, ทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร จำนวน 2 ช่วง แบ่งเป็นช่วง กม.ที่ 0+310 ถึง 8+125 และ ช่วง กม.ที่ 8+725 ถึง 9+995 ระยะทางรวมตลอดโครงการ 9.085 กิโลเมตร ด้วยงบประมาณ 55.900 ล้านบาท เชื่อมเส้นทางหลวงชนบทสู่แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชุมพร โดยทำการปูผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร จากเดิมถนนกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 เมตร จึงดำเนินการขยายความกว้างของช่องจราจรเป็น 7.00 เมตร และไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร อีกทั้งยังได้ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน1 แห่ง ติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง พร้อมด้วยระบบไฟฟ้าส่องสว่างและทางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

โครงการก่อสร้างดังกล่าวเป็นการยกระดับมาตรฐานโครงข่ายเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งด้านตะวันตกของอ่าวไทย ทำให้เกิดการกระจายรายได้และนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรในเส้นทางให้มีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย รองรับการเดินทางท่องเที่ยวที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้นในอนาคต โดยปัจจุบันโครงการดังกล่าวมีความคืบหน้าไปแล้วร้อยละ 74 และคาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2564