เช็คที่นี่!22 สายทางไม่สามารถผ่านได้

0
64

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักบำรุงทาง รายงานถึงสถานการณ์อุทกภัยในขณะนี้ (6 ต.ค. 64 เวลา 08.30 น.) ว่ามีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 12 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา, อ่างทอง,  สระบุรี, ลพบุรี, สิงห์บุรี, นครราชสีมา, ชัยภูมิ, ขอนแก่น, นครสวรรค์, อุทัยธานี, สุโขทัย และสระแก้ว รวม 42 สายทาง สามารถสัญจรผ่านได้ 20 สายทาง ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 22 สายทาง แบ่งเป็น

– น้ำท่วมสูง 17 สายทาง (17 แห่ง)

– ทางขาด/โครงสร้างทางชำรุด/กัดเซาะ 5 สายทาง (5 แห่ง)

1. สายทาง นว.3102 แยก ทล.117 – บ้านเนิน อ.เก้าเลี้ยว, ชุมแสง จ.นครสวรรค์ น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 8+300 ถึง 11+100)

2. สายทาง นม.1015 แยก ทล.2 – บ้านหนองหัวฟาน อ.โนนสูง,ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 1+000 ถึง 4+200)

3. สายทาง นม.4027 แยก ทล.2160 – บ้านโคก อ.คง, แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา น้ำท่วมสูง 100 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 36+500 ถึง 36+935)

4. สายทาง นม.1046 แยก ทล.2 – บ้านสะแทด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา น้ำท่วมสูง 70 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+800 ถึง 1+550)

5. สายทาง นม.1063 แยก ทล.2 – บ้านบุหญ้าคา อ.คง, โนนสูง จ.นครราชสีมา น้ำท่วมสูง 80 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง 0+200)

6. สายทาง ชย.3002 แยก ทล.201 – บ้านเขว้า อ.เมืองชัยภูมิ, บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 2+800 ถึง 3+900)

7. สายทาง ชย.3003 แยก ทล.202 – แยก ทล.2065 อ.เมือง, คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ น้ำท่วมสูง 60 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 4+300 ถึง 5+800)

8. สายทาง ชย.3010 แยก ทล.205 – อ่างเก็บน้ำลำคันฉู อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 2+600 ถึง 2+800)

9. สายทาง ชย.4040 แยก ทล.2065 – แยก ทล.2233 อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ น้ำท่วมสูง 80 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 3+500 ถึง 5+350)

10. สายทาง ชย.5041 แยกทางหลวงชนบท ชย.3003 – แยก ทล.202 อ.คอนสวรรค์, แก้งสนามนาง จ.ชัยภูมิ น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 1+600 ถึง 3+800)

11. สายทาง ขก.1011 แยก ทล.2 – บ้านพระยืน อ.เมือง, พระยืน จ.ขอนแก่น เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 2+000 ถึง 3+800)

12. สายทาง ขก.4008 แยก ทล.2062 – บ้านเหล่านาดี อ.เมือง จ.ขอนแก่น น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 43+100 ถึง 43+500)

13. สายทาง ขก.020 สะพานช้ามลำน้ำชี จ.ขอนแก่น เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 0+500 ถึง 5+400)

14. สายทาง ขก.3029 แยก ทล.229 – บ้านโนนสะอาด อ.ชนบท, แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+200 ถึง 30+000)

15. สายทาง ขก.3037 แยก ทล.229 – บ้านสำราญ อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น น้ำท่วมสูง 120 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 3+300 ถึง 5+100)

16. สายทาง ขก.1039 แยก ทล.2 – บ้านหนองไห อ.บ้านแฮด, มัจฉาคีรี จ.ขอนแก่น น้ำท่วมสูง 60 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 10+200 ถึง 14+250)

17. สายทาง ขก.3054 แยก ทล.229 – บ้านโพธิ์ไชย อ.มัจฉาคีรี, โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น น้ำท่วมสูง 130 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 5+900 ถึง 16+600)

18. สายทาง อท.2034 แยก ทล.32 – บ้านมหานาม อ.ไชโย จ.อ่างทอง ท่วมสูง 35 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 5+000 ถึง 7+300)

19. สายทาง สห.2006 แยก ทล.32 แยก ทล.311 อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง 2+500)

20. สายทาง ลบ.1030 แยก ทล.1 – บ้านถลุงเหล็ก อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 9+800 ถึง 12+463)

21. สายทาง สบ.4016 แยก ทล.3224 – บ้านแสลงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 7+000 ถึง 7+150)

22. สายทาง สก.3007 แยก ทล.348 – บ้านเขาน้อยพรมสุวรรณ อ.โคกสูง, วัฒนานคร จ.สระแก้ว เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 11+450 ถึง 11+650)

ในส่วนของถนนทางหลวงชนบทสาย นว.3102 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117- บ้านเนิน อำเภอเกาเลี้ยว, ชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ที่ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ ปัจจุบันระดับน้ำสูง 50 เซนติเมตร ทช.ได้เข้าติดตั้งป้ายเตือนงดสัญจรชั่วคราวและแจ้งให้ประชาชนเปลี่ยนไปใช้เส้นทางเลี่ยงบนทางหลวงชนบทสาย นว.3009 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117 – บ้านเกยไชยเหนือ อำเภอเกาเลี้ยว, ชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

ทั้งนี้ ทช.จะเร่งดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางที่ได้รับผลกระทบ และวางแผนเพื่อฟื้นฟูเส้นทางที่ได้รับผลกระทบต่อไป ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดย ทช.จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและรายงานให้ทราบเป็นระยะ ๆ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุอุทกภัยหรือสอบถามเส้นทางได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146