เอาปากกามาวง!22 สายทางต้องห้าม เมืองหมอแคนอ่วมสุด 8 สายทาง

0
122

กรมทางหลวงชนบท(ทช.) รายงานสถานการณ์สายทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ยังไม่สามารถผ่านได้ 22 สายทาง พร้อมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและปลอดภัยประชาชน ตามนโยบายรมว.คมนาคม พบเมืองหมอแคนหนักสุดถึง 8 สายทาง รองมาเมืองเจ้าพ่อพญาแล 4 สายทาง

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักบำรุงทาง รายงานถึงสถานการณ์อุทกภัยในขณะนี้ (7 ต.ค. 64 เวลา 08.30 น.) ว่ามีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 13 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา, อ่างทอง,  สระบุรี, ลพบุรี, สิงห์บุรี, นครราชสีมา, ชัยภูมิ, ขอนแก่น, นครสวรรค์, อุทัยธานี, สุโขทัย พิษณุโลก และสระแก้ว รวม 42 สายทาง 

สามารถสัญจรผ่านได้ 20 สายทาง

ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 22 สายทาง แบ่งเป็น

– น้ำท่วมสูง 16 สายทาง (16 แห่ง)

– ทางขาด/โครงสร้างทางชำรุด/กัดเซาะ 5 สายทาง (5 แห่ง)

– สะพานทรุดตัว 1 สายทาง (1 แห่ง)

1. สายทาง นว.3102 แยก ทล.117 – บ้านเนิน อ.เก้าเลี้ยว, ชุมแสง จ.นครสวรรค์ น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 8+300 ถึง 11+100)

2. สายทาง อน.4015 แยกทางหลวงชนบท สพ.3008 – บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี สะพานทรุดตัว (ช่วง กม.ที่ 10+810)

3. สายทาง ชย.3003 แยก ทล.202 – แยก ทล.2065 อ.เมือง, คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ น้ำท่วมสูง 60 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 4+300 ถึง 5+800)

4. สายทาง ชย.3010 แยก ทล.205 – อ่างเก็บน้ำลำคันฉู อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 2+600 ถึง 2+800)

5. สายทาง ชย.4040 แยก ทล.2065 – แยก ทล.2233 อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ น้ำท่วมสูง 70 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 3+500 ถึง 5+350)

6. สายทาง ชย.024 สะพานข้ามแม่น้ำชี ท่านกโง่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 1+800 ถึง 3+800)

7. สายทาง ขก.026 สะพานข้ามห้วยน้ำชี อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 2+300 ถึง 5+700)

8. สายทาง ขก.4008 แยก ทล. 2062 – บ้านเหล่านาดี อ.เมือง จ.ขอนแก่น น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 43+100 ถึง 43+500)

9. สายทาง ขก.1011 แยก ทล.2 – บ้านพระยืน อ.เมือง, พระยืน จ.ขอนแก่น เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 2+000 ถึง 3+800)

10. สายทาง ขก.020 สะพานข้ามลำน้ำชี อ.โคกโพธิ์ไชย, แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 0+500 ถึง 5+400)

11. สายทาง ขก.3029 แยก ทล.229 – บ้านโนนสะอาด อ.ชนบท, แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+200 ถึง 30+000)

12. สายทาง ขก.3037 แยก ทล.229 – บ้านสำราญ อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น น้ำท่วมสูง 120 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 3+300 ถึง 5+100)

13. สายทาง ขก.1039 แยก ทล.2 – บ้านหนองไห อ.บ้านแฮด, มัจฉาคีรี จ.ขอนแก่น น้ำท่วมสูง 60 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 10+200 ถึง 14+250)

14. สายทาง ขก.3054 แยก ทล.229 – บ้านโพธิ์ไชย อ.มัจฉาคีรี, โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น น้ำท่วมสูง 130 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 5+900 ถึง 16+600)

15. สายทาง อย.026 วัดอินทาราม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมสูง 70 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง 0+100)

16. สายทาง อย.019 สะพานข้ามแม่น้ำน้อย อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมสูง 70 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง 0+050)

17. สายทาง อย.021 สะพานจุฬามณี อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง 0+025)

18. สายทาง อท.2034 แยก ทล.32 – บ้านมหานาม อ.ไชโย จ.อ่างทอง น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 3+500 ถึง 7+300)

19. สายทาง สห.2006 แยก ทล.32 แยก ทล.311 อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง 2+500)

20. สายทาง ลบ.1030 แยก ทล.1 – บ้านถลุงเหล็ก อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 9+800 ถึง 12+463)

21. สายทาง สบ.4016 แยก ทล.3224 – บ้านแสลงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 7+000 ถึง 7+150)

22. สายทาง สก.3007 แยก ทล.348 – บ้านเขาน้อยพรมสุวรรณ อ.โคกสูง, วัฒนานคร จ.สระแก้ว เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 11+450 ถึง 11+650)

ทั้งนี้ ทช.ได้ติดตั้งป้ายเตือน จัดเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้ประชาชน พร้อมดำเนินการก่อสร้างทางเบี่ยง และติดตั้งสะพานเบลีย์ เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรผ่านได้ชั่วคราว และวางแผนเพื่อฟื้นฟูเส้นทางที่ได้รับผลกระทบต่อไป ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดย ทช.จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและรายงานให้ทราบเป็นระยะ ๆ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุอุทกภัยหรือสอบถามเส้นทางได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146