กทท. ร่วมกับ จท. และ สนข.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯรองรับการจัดตั้งสายการเดินเรือแห่งชาติ

0
69

เมื่อวันที่ 26 -27 ตุลาคม 2564 นายสมชาย เหมทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย สายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ พร้อมด้วย พนักงาน กทท. ผู้แทนกรมเจ้าท่า (จท.) สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญขนส่งทางน้ำ จากสถาบันการขนส่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำคณะเข้าเยี่ยมชมกิจการและประชุมหารือกับผู้บริหารท่าเรือไฟร์ซัน และท่าเรือประจวบ ท่าเรือ Ferry Huahin Pattaya และท่าเทียบเรือประมงคลองวาฬ พร้อมทั้งดำเนินการจัดประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์ “การจัดตั้งสายการเดินเรือแห่งชาติ และแนวทางการพัฒนากองเรือพาณิชย์ไทย” ให้กับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนทุกที่เกี่ยวข้องในจังหวัดต่าง ๆ ทางภาคใต้ได้รับทราบวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสายการเดินเรือแห่งชาติ ตามที่ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งสายการเดินเรือแห่งชาติขึ้น และได้มีนโยบายให้การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) จท. และ สนข. ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสายการเดินเรือแห่งชาติ

โดยได้เชิญผู้บริหารท่าเรือประจวบ ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัด หอการค้าจังหวัด นายด่านศุลกากร และผู้อำนวยการสำนักเจ้าท่าประจำภูมิภาค เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ และเป็นการสำรวจข้อมูลปริมาณสินค้า ท่าเรือ และเส้นทางการขนส่งรูปแบบ domestic ให้สามารถเปลี่ยนรูปแบบการขนส่ง (shift mode) จากถนนสู่เรือ (ชายฝั่ง) จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder) โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งทางน้ำจากสถาบันการขนส่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมดำเนินการจัดประชุม เพื่อให้การท่าเรือฯ นำมาใช้ประกอบการศึกษาความเหมาะสมในทุกมิติที่เกี่ยวข้อง และจะลงพื้นที่เพิ่มเติมในจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง (จ.ชุมพร จ.สุราษฎร์ธานี จ.นครศรีธรรมราช และ จ.สงขลา) ซึ่งภายหลังจากการศึกษาความเหมาะสมการจัดตั้งสายการเดินเรือแห่งชาติ และแนวทางการพัฒนากองเรือพาณิชย์ไทย กทท. จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์