“ศักดิ์สยาม”จ่อชงงบฯพัฒนาอีสาน 20 จ.เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

0
54

“ศักดิ์สยาม” จ่อ!เสนอนายกรัฐมนตรีอนุมัติงบ 9.3 พันล้านบาท พัฒนาอีสาน 20 จังหวัดเต็มสูบกว่า 366 โครงการ มั่นใจผลักดันให้อีสานเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคมในฐานะรองประธานคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 20 จังหวัด(อ.ก.บ.ภ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือพ.ศ. 2566 – 2570 จำนวน 366 โครงการ งบประมาณรวม 9,389 ล้านบาท จากเดิมที่เสนอการพัฒนามา รวม 410 โครงการ วงเงิน 10,764 ล้านบาท ทั้งนี้ในการพัฒนาดังกล่าวมีเป้าหมายพัฒนาให้เป็น“ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง” ตามแนวคิด การเป็นฐานการผลิตของประเทศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นประตูเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อสร้างโอกาสในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ซึ่งขั้นตอนหลังจากนี้ทางคณะอนุฯจะนำเสนอให้คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ที่มีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

สำหรับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 20 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดอุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลำภู บึงกาฬสกลนคร นครพนม มุกดาหาร ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด นครราชสีมาชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ อุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ และอำนาจเจริญ ซึ่งที่ประชุมฯ ได้ให้ความเห็นชอบแผนฯ โดยมีโครงการและงบประมาณที่เห็นควรสนับสนุนภายในกรอบวงเงิน จำนวน 302 โครงการ งบประมาณ 5,580 ล้านบาท และโครงการและงบประมาณที่เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน จำนวน 64 โครงการ งบประมาณ 3,809 ล้านบาท

นอกจากนั้นในส่วนของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 5 กลุ่มจังหวัด ประกอบด้วย กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (จังหวัดอุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลำภู บึงกาฬ) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (จังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (จังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษอำนาจเจริญ) ที่ประชุมฯ ได้ให้ความเห็นชอบแผนฯ ซึ่งเสนอโครงการและงบประมาณจำนวน 131 โครงการ งบประมาณ 5,638 ล้านบาท เห็นควรสนับสนุนภายในกรอบวงเงิน จำนวน 66 โครงการ งบประมาณ 2,383 ล้านบาท

ส่วนโครงการและงบประมาณ ที่เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน จำนวน 18 โครงการ งบประมาณ 1,061 ล้านบาทโดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 โครงการและงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดตามความต้องการ รายพื้นที่จำนวน 61 โครงการ งบประมาณ 2,349 ล้านบาท เห็นควรสนับสนุนในกรอบวงเงิน จำนวน 33 โครงการ งบประมาณ 1,179 ล้านบาท และโครงการและงบประมาณที่เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน จำนวน 18 โครงการ งบประมาณ 1,061 ล้านบาท

ส่วนที่ 2 โครงการและงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดในลักษณะ Cluster หรือตอบสนองนโยบายสำคัญของรัฐบาลเชิงพื้นที่ ระดับกลุ่มจังหวัด จำนวน 70 โครงการ งบประมาณ 3,289 ล้านบาท โดยมีโครงการและงบประมาณที่เห็นควรสนับสนุน จำนวน 33 โครงการ งบประมาณ 1,204 ล้านบาท