ขสมก.เด้งรับนโยบายรัฐ ชวนประชาชนขึ้นรถเมล์

0
61

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเสนอทางเลือกแก้ปมราคาน้ำมันแพง เชิญชวนประชาชนขึ้นรถเมล์ ยันปรับบริการมาตรการใหม่รองรับ หนุนนโยบายรัฐบาลประหยัดพลังงาน

นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ตามที่สื่อมวลชนได้นำเสนอข่าวกรณีองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เชิญชวนประชาชนจอดรถไว้ที่บ้าน แล้วเดินทางไปกับรถโดยสารสาธารณะของ ขสมก. เพื่อความประหยัด สะดวก สบาย และปลอดภัยในช่วงที่สถานการณ์ราคาน้ำมันสูงขึ้น โดยระบุว่ารถโดยสารสาธารณะของ ขสมก. ยังคงเคียงข้างประชาชนพร้อมให้บริการด้วยมาตรฐานการบริการ ราคาประหยัด สะอาด และปลอดภัย

จากสถานการณ์ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขสมก. ตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ใช้บริการเป็นอย่างยิ่ง จึงมุ่งมั่นตั้งใจในการร่วมแก้ไขปัญหาและเป็นทางเลือกหนึ่งให้กับประชาชนและผู้ใช้บริการ ในการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะที่ราคาประหยัด สะดวก สะอาด และปลอดภัย โดย ขสมก. ได้จัดเตรียมมาตรการรองรับดังนี้

  1. จัดเตรียมรถโดยสารทุกคันให้อยู่ในสภาพมั่นคง แข็งแรง สะอาด และปลอดภัยพร้อมให้บริการ
  2. ปรับเพิ่มความถี่การปล่อยรถโดยสารให้มากขึ้น เพื่อลดปัญหารถโดยสารขาดระยะ
  3. แผนการจัดหารถโดยสารใหม่ที่ใช้พลังงานสะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการให้บริการประชาชนและผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ขสมก. มีความห่วงใยด้านความสะอาด ปลอดภัยของผู้ใช้บริการ โดยมีการฉีดพ่นและเช็ดทำความสะอาดรถโดยสารด้วยแอลกอฮอล์ทุกคันทุกเที่ยววิ่งก่อนออกให้บริการ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ตามมาตรการป้องกันโรคของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขมาโดยตลอด และพร้อมให้บริการเคียงข้างประชาชนในทุกสถานการณ์ เพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐในการสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนช่วยกันประหยัดพลังงาน ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว และหันมาใช้บริการรถโดยสารสาธารณะแทน