สะดวกปลอดภัย!ลาดยาง ชม.4022 จ.เชียงใหม่ เสร็จแล้ว!

0
52

กรมทางหลวงชนบท(ทช.)ลาดยางถนนสาย ชม.4022 จ.เชียงใหม่ เสร็จสมบูรณ์ ยกระดับโครงข่ายคมนาคมให้ประชาชนสามารถเดินทางจากเชียงใหม่ – ลำพูนได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ ดำเนินโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตถนนทางหลวงชนบทสาย ชม.4022 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1103 – บ้านกองวะ อำเภอดอยเต่า, ลี้ จังหวัดเชียงใหม่, ลำพูน พัฒนาเส้นทางเชื่อมระหว่างอำเภอและจังหวัด อำนวยความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง รวมถึงการขนส่งสินค้าของประชาชน ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

เส้นทางดังกล่าวเป็นทางเชื่อมระหว่าง อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ และ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ในอดีตมีปัญหาในการสัญจรไป-มาลำบาก เนื่องจากความคับแคบทำให้เกิดความไม่สะดวกในการเดินทาง ทช.จึงได้ดำเนินการขยายผิวไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ในช่วง กม.ที่ 11+925 ถึง 14+600 และช่วง กม.ที่ 15+306 ถึง 16+962 รวมระยะทาง 4.331 กิโลเมตร รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้างทางระบายน้ำ ติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย และป้ายจราจร เพิ่มประสิทธิภาพความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรระหว่างพื้นที่ใกล้เคียง พัฒนายกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบท เพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน ปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้งานแล้ว