ทช.เสริมผิวจราจรถนนสาย พช.4050 แยก ทล.2398-บ.คลองปลาหมอ จ.เพชรบูรณ์ เสร็จสมบูรณ์

0
70

กรมทางหลวงชนบท สนับสนุนการคมนาคมขนส่ง เพิ่มศักยภาพการเดินทางระหว่างอำเภอ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เสริมผิวจราจรถนนสาย พช.4050 แยก ทล.2398 – บ้านคลองปลาหมอ อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ เสร็จสมบูรณ์

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยแขวงทางหลวงชนบทเพชรบูรณ์ ดำเนินโครงการเสริมผิวจราจรถนนทางหลวงชนบทสาย พช.4050 แยก ทล.2398 – บ้านคลองปลาหมอ อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 แห่ง ซึ่งได้ดำเนินการเสริมผิวจราจรเป็นถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 8 เมตร ระยะทาง 3.460 กิโลเมตร ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 3+460 พร้อมตีเส้นจราจร และติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย โดยปัจจุบันได้ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย เป็นการยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบท เพิ่มศักยภาพในการคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตร ให้มีความสะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นอกจากนี้เส้นทางดังกล่าวยังสามารถใช้เป็นเส้นทางลัดเลี่ยงจาก อำเภอหนองไผ่ ไปยัง อำเภอชนแดน ช่วยร่นระยะทางได้ประมาณ 15 กิโลเมตร อีกด้วย