รถไฟไล่เรียงขั้นตอนข้อเท็จจริง “ที่ดินเขากระโดง”

0
42

ถไฟไทยแจงไม่มีเจตนาละเว้น หรือเจตนาที่จะทำให้กระบวนการเพิกถอนเอกสารสิทธิที่ดินมีความล่าช้า ยืนยันทำตามระเบียบ กฎหมาย หลักธรรมาภิบาลโดยเคร่งครัด

นายนิรุฒิ มณีพันธ์ ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) กล่าวชี้แจง และ ยืนยันว่า การรถไฟฯ ไม่ได้มีการละเว้น หรือเจตนาที่จะทำให้กระบวนการเพิกถอนเอกสารสิทธิที่ดินมีความล่าช้า แต่เนื่องจากปัญหาข้อพิพาทที่ดินบริเวณเขากระโดง เกิดขึ้นจากกระบวนการสำรวจ และออกเอกสารสิทธิ์ที่คลาดเคลื่อนในอดีตที่ผ่านมา ซึ่งตลอดเวลาการรถไฟฯ ได้เสาะหาข้อเท็จจริงมาตลอด และดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเสร็จสิ้นแล้ว โดยแยกตามเอกสารสิทธิ์เป็น สค. 1 และ นส.3 ก. ต่อมาศาลฎีกาพิพากษาว่าพื้นที่พิพาทเป็นกรรมสิทธิ์ของการรถไฟฯ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง คณะทำงานดำเนินการกับผู้บุกรุกที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย เจรจาจัดทำสัญญาเช่าให้ถูกต้องตามระเบียบ

นอกจากนี้ ในส่วนที่ ป.ป.ช. มีมติให้กรมที่ดินเพิกถอนโฉนดที่ดินบริเวณเขากระโดงที่ออกโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และกรมที่ดินส่งเรื่องให้การรถไฟฯ ยื่นฟ้องคดีต่อศาลเพื่อให้เพิกถอนโฉนดซึ่งการรถไฟฯ ได้รวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานต่างๆ ต่อสู้คดีที่ประชาชนฟ้องการรถไฟฯ จนกระทั่งศาลฎีกามีคำพิพากษาเมื่อปี 2561 ในคดีที่ประชาชนฟ้องการรถไฟฯ ให้ที่ดินบริเวณดังกล่าวเป็นของการรถไฟฯซึ่งการรถไฟฯ ได้นำแนวทางดังกล่าวมาดำเนินการขอเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ตามที่ ป.ป.ช. มีมติให้เพิกถอน และรายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ศาลฎีกามีคำพิพากษาไปแล้ว

โดยการรถไฟฯ จึงมีความจำเป็นที่ต้องยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองกลางเมื่อ 23 ธันวาคม 2564ซึ่งศาลรับคำฟ้องเมื่อ 28 มีนาคม 2565 ในขณะนี้ คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล และทุกฝ่ายต้องให้ความเคารพต่อกระบวนการยุติธรรม จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาจนถึงที่สุด ในส่วนของการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินทั่วประเทศ การรถไฟฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

ประกอบกับคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ได้ตั้งคณอนุกรรมการแก้ไขปัญหาด้านที่ดินที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคมโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน ซึ่งได้เข้าไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในเรื่องที่ดินทำกิน ที่อยู่อาศัย ให้กับผู้มีรายได้น้อย อาทิ เครือข่ายสลัม 4 ภาค /ผู้บุกรุกในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส ซึ่งการรถไฟฯ ได้ดำเนินการตามคำสั่งกระทรวงคมนาคม ซึ่งมีข้อสั่งการให้ดำเนินการตามระเบียบ กฎหมาย ตามหลักธรรมาภิบาลโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความมุ่งมั่นแก้ปัญหาเรื่องนี้ ในทุกมิติ โดยได้ดำเนินการทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ด้วยความ โปร่งใส เป็นธรรม ทั่วถึง และไม่เลือกปฏิบัติเพื่อให้คนไทยในทุกพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อย่าง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน