ร่นการเดินทาง!ทช.สร้างสะพานข้ามแม่น้ำมูลเชื่อม3ตำบล อ.เฉลิมพระเกียรติ โคราช

0
24

ทช.บรรเทาความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม สร้างสะพานข้ามแม่น้ำมูล (สะพานประชาร่วมใจอุทิศ) เชื่อม 3 ตำบล อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา ร่นระยะทาง 8 กม.เสร็จสมบูรณ์

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักก่อสร้างสะพาน ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำมูล (สะพานประชาร่วมใจอุทิศ) เชื่อมระหว่างบ้านโคกสามัคคี ตำบลหนองยาง กับบ้านโนนมะกอก ตำบลหนองระเวียง และบ้านโขงโค ตำบลพระพุทธ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ เร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ โดยได้ก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 170 เมตร ผิวทางกว้าง 9 เมตร รองรับ 2 ช่องจราจร (ไป-กลับ) พร้อมถนนต่อเชื่อมความยาวรวม 903.35 เมตร

ทั้งนี้ สะพานดังกล่าวจะช่วยให้ประชาชนในพื้นที่โดยรอบได้รับความสะดวกปลอดภัย ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร เนื่องจากสามารถร่นระยะทางได้ประมาณ 8 กิโลเมตร เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม