ขยาย4เลนทล.3222 จ.สระบุรีแล้วเสร็จ เชื่อมขนส่งภาคอุตฯพื้นที่สระบุรี-นครนายก

0
54

กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 1 ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 3222 สาย อ.แก่งคอย – อ.บ้านนา ตอน ต.ชำผักแพ้ว – ต.ชะอม แล้วเสร็จ ในพื้นที่ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ให้เป็น 4 ช่องจราจรตลอดทั้งสายทาง ตามนโยบายของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ต้องการพัฒนาโครงข่ายทางหลวง เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางและสนับสนุนการคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

เพื่อเป็นการพัฒนาทางหลวงให้มีมาตรฐานที่ดีขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับปริมาณจราจรที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ตลอดจนสนับสนุนด้านการขนส่งของอุตสาหกรรมซีเมนต์ และลดระยะเวลาในการเดินทางระหว่าง จ.สระบุรี และ จ.นครนายก กรมทางหลวงจึงได้ดำเนินการขยายทางหลวงหมายเลข 3222 สาย อ.แก่งคอย – อ.บ้านนา ตอน ต.ชำผักแพว – ต.ชะอม จากเดิมขนาด 2 ช่องจราจร ให้เป็นขนาด 4 ช่องจราจร (ไป-กลับ ข้างละ 2 ช่องจราจร) ระหว่าง กม.12+890 – กม.24+500 ระยะทางประมาณ 11.61 กิโลเมตร วงเงินงบประมาณ 573.474 ล้านบาท ตามมาตรฐานชั้นทางพิเศษ มีผิวทางเป็นแอสฟัลต์คอนกรีต ช่องจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้าง 2.50 เมตร เกาะกลางเป็นแบบยกดินถมและแบบคอนกรีตแบริเออร์ พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ซึ่งจะทำให้สายทางนี้มีขนาด 4 ช่องจราจรต่อเนื่องตลอดสายทางอย่างสมบูรณ์

ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการฯ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายทางหลวงในการเชื่อมต่อการคมนาคมขนส่งของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกให้มีความคล่องตัวและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทางปฏิบัติตาม “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและผู้ร่วมทาง ประชาชนสามารถสอบถามเส้นทางการเดินทางได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง โทร 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)