ทช.คุมเข้มตรวจควันดำเครื่องจักร-ยานพาหนะหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศ

0
46

ทช. ป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ลดปัญหามลภาวะทางอากาศ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนตามนโยบายรมว.คมนาคม คุมเข้มตรวจวัดค่าไอเสียจากเครื่องจักรและยานพาหนะหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศ

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักเครื่องกลและสื่อสาร ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดมลพิษในอากาศจากควันไอเสีย เป็นการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ที่อาจจะส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน ทั้งนี้ ในส่วนของ ทช. ได้เข้าร่วมโครงการตรวจสอบมลพิษทางอากาศและเสียงรถราชการของกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ซึ่ง ขบ. ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมือตรวจวัดควันไอเสีย (ควันดำ) และตรวจวัดเครื่องความดังของเสียงเครื่องจักรกล/ยานพาหนะของ ทช. ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลอย่างต่อเนื่อง สำหรับในพื้นที่ส่วนภูมิภาคประกอบด้วยสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1-18 และแขวงทางหลวงชนบทในสังกัดทั่วประเทศ ได้ดำเนินการประสานสำนักงานขนส่งจังหวัด ให้เข้าร่วมตรวจสอบควันไอเสีย (ควันดำ) เครื่องจักร และยานพาหนะในสังกัดทั้งหมด เพื่อตรวจหาค่าไอเสีย ฝุ่นละออง หรือ PM 2.5 ที่เกินกว่ามาตรฐานกำหนด เพื่อให้เครื่องจักรอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน โดยให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามกำหนด เลือกใช้เกรดน้ำมันให้เหมาะสมตามมาตรฐาน เป็นการบรรเทาปัญหามลพิษทางอากาศ เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม