เสร็จสมบูรณ์!ยกระดับชั้นทางถนนสาย บร.4031 จ.บุรีรัมย์

0
120

กรมทางหลวงชนบท เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งระหว่างอำเภอ ให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ยกระดับชั้นทางถนนสาย บร.4031 จังหวัดบุรีรัมย์ เสร็จสมบูรณ์

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ดำเนินโครงการยกระดับชั้นทางถนนทางหลวงชนบทสาย บร.4031 แยก ทล.2061 – อำเภอนาโพธิ์ อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างขยายไหล่ทาง กว้าง 20 เมตร โดยวิธี Pavement In– Place Recycling พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและทาสีตีเส้นผิวจราจร มีจุดเริ่มต้นบริเวณ กม.ที่ 0+000 ถึง 1+500 รวมระยะทางในการดำเนินงาน 1.5 กิโลเมตร ทั้งนี้ เพื่อยกระดับความมั่นคงแข็งแรงของผิวทาง ให้ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการคมนาคมขนส่งระหว่างอำเภอ ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เนื่องจากสายทางดังกล่าวเป็นเส้นทางลัดเชื่อมระหว่าง อำเภอพุทไธสง กับ อำเภอนาโพธิ์ ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางเกษตรกร