บางจากฯคว้า 4 รางวัลสุดยอดองค์กรบริหารคนดีเด่นประจำปี 2565

0
66

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 4 รางวัล ในการประกาศรางวัลสุดยอดองค์กรบริหารคนดีเด่นประจำปี 2565 (People Management Award 2022) จัดโดยสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) สะท้อนการให้ความสำคัญของการบริหารคน ควบคู่กับการบริหารองค์กร เพื่อสร้างความสำเร็จอย่างยั่งยืน โดดเด่นด้วยรางวัลสุดยอดผู้นำองค์กรและ Best Employee Relation and Engagement

บางจากฯ เป็น 1 ใน 13 องค์กรที่ได้รับ 4 รางวัลสุดยอดองค์กรบริหารคนดีเด่น โดย นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัล The Best of CEO People Leader (ระดับ Best Practice) และนายโชคชัย อัศวรังสฤษฎ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร เป็นผู้แทนบริษัท บางจากฯ รับมอบ 3 รางวัลสำหรับองค์กร ได้แก่ The Best Employee Relation and Engagement (ระดับ Best Practice) รางวัล The Best Reward and Recognition (ระดับ Advanced) และ รางวัล The Best Learning and Development (ระดับ Consolation) ในพิธีมอบรางวัลสุดยอดองค์กรบริหารคนดีเด่น (People Management Award 2022) ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ ดาวน์ทาวน์ คอมเพล็กซ์ ถนนรางน้ำ

ทั้งนี้ รางวัลสุดยอดองค์กรบริหารคนดีเด่น ประจำปี 2565 (People Management Award 2022) นี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) เพื่อยกย่ององค์กร ผู้บริหารสูงสุด (CEO) ที่มีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการ ให้นโยบายและกำหนดกลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการคนในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรในองค์กรในการร่วมขับเคลื่อนธุรกิจตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ อีกทั้งเป็นการยกระดับคุณภาพและประสิทธิผลของการบริหารคน นำไปสู่การยกระดับมาตรฐานการบริหารคนขององค์กรในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

พร้อมกันนี้ นายชัยวัฒน์ ซึ่งเป็น 1 ใน 4 ผู้ได้รับรางวัล The Best of CEO People Leader ได้ร่วมเสวนาในช่วง CEO Talk Session กล่าวว่า บางจากฯ มีความแข็งแกร่งและขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จวันนี้ เป็นผลมาจากความร่วมมือร่วมใจของพนักงานที่ช่วยกันขับเคลื่อนองค์กร รวมถึงการปรับองค์กรเพื่อความยั่งยืนผ่านแนวคิด 3Rs – Refocus: เร่งสร้างความมั่นคงด้านพลังงานควบคู่กันกับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด Restructure: การปรับองค์กรเพื่อสร้างช่องทางในการเข้าถึงตลาดและลูกค้า และ Reimagine: การใช้โอกาสและเครื่องมือในการลงทุนที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท เสริมด้วยการดูแลพนักงานเหมือนสมาชิกครอบครัวเดียวกัน ตามกลยุทธ์การดูแลพนักงานให้มีความสุขแบบ 100X Happiness เพื่อให้ทำงานได้อย่างเต็มที่ พร้อมทั้งสนับสนุนการทำงานแบบ cross-function สร้าง open space ส่งเสริมให้เกิดการสื่อสารและทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ทุกคนกล้าคิด วิเคราะห์ ตัดสินใจ ตลอดจน ทุ่มเทด้วยใจและรู้สึกมีส่วนร่วมมีความเป็นเจ้าของบริษัทร่วมกัน ภายใต้ค่านิยมองค์กร (Core Value) “i am bcp” ซึ่งต้องขอบคุณพนักงานทุกคนที่ให้ความร่วมมือช่วยขับเคลื่อนองค์กรจนมาได้รับหลากหลายรางวัลในวันนี้ รางวัลนี้จึงเป็นของพนักงานทุกคนเช่นกัน

ทั้งนี้ บางจากฯ ริเริ่มดำเนินการตามกลยุทธ์การดูแลคนให้มีความสุขแบบ 100X Happiness มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2564 ครอบคลุมการดูแลพนักงานให้มีความสุขทั้ง 4 ด้าน คือ 1) Happy Stay : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เท่าเทียมและทันสมัย 2) Happy DNA : พัฒนากรอบทักษะ วิถีการทำงาน เพื่อให้ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์องค์กร ด้วยค่านิยม “i am bcp” ซึ่งประกอบไปด้วย Innovation (สร้างสรรค์สิ่งใหม่) Agility & Mobility (พร้อมใจเปลี่ยนแปลง) Boldness (กล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ) Customer Empathy (เข้าใจลูกค้า) และ Passion & Ownership (ทุ่มเทด้วยใจและมีความเป็นเจ้าของ) และ 3) Happy Me : พัฒนาการดูแลที่ดี และการเจริญเติบโตที่เป็นธรรม และ 4) Happy Heart : พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความผูกพัน พร้อม ดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้วิสัยทัศน์ “รังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว”