ฟาร์มสัตว์ปีก ซีพีเอฟ ได้รับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท) เป็นบริษัทแรกของประเทศ

0
145

ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีก ซีพีเอฟ ได้รับรองมาตรฐานแรงงานไทย หรือ มรท. (Thai Labour Standard: TLS 8001-2553) ของกระทรวงแรงงาน นับเป็นบริษัทแรกในอุตสาหกรรมฟาร์มสัตว์ปีกของไทยที่ได้รับรองมาตรฐานดังกล่าว ทั้งนี้ ตั้งเป้าฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีกของบริษัทฯ ได้รับการรับรองมรท. ครบทุกแห่งภายปีนี้

นายปริโสทัต ปุณณภุม รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานทรัพยากรบุคคล ซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญและผลักดันให้สถานประกอบการบริหารจัดการแรงงานทุกคนในห่วงโซ่การผลิตอาหารตามนโยบายสิทธิมนุษยชนของบริษัท และได้มาตรฐานสากล ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ในปีนี้ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีกของบริษัทฯ จำนวน 60 แห่งทั่วประเทศได้รับการรับรองมาตรฐาน มรท. ของกระทรวงแรงงาน และอีก 39 แห่งอยู่ระหว่างยื่นขอรับรองมาตรฐานดังกล่าว โดยตั้งเป้าภายในปีนี้ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีกทั้ง 99 แห่งของบริษัทได้รับมาตรฐาน มรท. ขั้นพัฒนา ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ตั้งทีมตรวจสอบเดินหน้าทวนสอบการบริหารแรงงานตามหลักการปฏิบัติที่ดีต่อแรงงาน หรือ GLP (Good Labour Practices) ในฟาร์มเลี้ยงไก่ของคู่ค้าและเกษตรกรเป็นปีที่สอง เพื่อสร้างความมั่นใจว่าตลอดห่วงโซ่การผลิตของซีพีเอฟดูแลและปฏิบัติต่อแรงงานที่ดี ไม่มีปัญหาการใช้แรงงานผิดกฎหมาย แรงงานบังคับ และแรงงานเด็ก

“ซีพีเอฟ มุ่งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่คู่ค้าและผู้บริโภคทั่วโลก ว่า ห่วงโซ่การผลิตของซีพีเอฟตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ มีการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม ได้มาตรฐานสากล” นายปริโสทัตกล่าว

นอกจากฟาร์มสัตว์ปีกแล้ว ฟาร์มเพาะพันธุ์กุ้งและเลี้ยงกุ้งของบริษัทฯ 5 แห่ง ได้รับมาตราฐานมรท. และสามารถรักษามาตรฐานได้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 10 ปี ขณะที่ฟาร์มสุกรของบริษัทฯ รวม 87 แห่ง ได้รับประกาศเกียรติคุณรับรองเป็นสถานประกอบการที่นำแนวปฏิบัติที่ดีต่อแรงงาน หรือ GLP (Good Labour Practices) จากกระทรวงแรงงาน

ในปีนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดตั้งคณะกรรมการทวนสอบของบริษัทฯ ดำเนินการติดตามทวนสอบการบริหารจัดการแรงงานของฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีกของคู่ค้า และเกษตรกร อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อให้มั่นใจว่า ตลอดกระบวนการผลิตของบริษัทฯ ไม่ละเมิดสิทธิแรงงาน หรือทำผิดกฎหมายแรงงาน ได้มาตรฐานสากล ช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคทั่วโลก./