ทช.กางแผนอำนวยความสะดวกรองรับปชช.เดินทางสงกรานต์ 66

0
35

กรมทางหลวงชนบท ร่วมส่งทุกท่านเดินทางถึงที่หมายอย่างสุขใจ เตรียมพร้อมแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) เตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางกลับภูมิลำเนาของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2566 เนื่องจากในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประชาชนมีการเดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนสูงมากกว่าปกติ ทช.จึงได้จัดทำแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดำเนินการป้องกัน ลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน พร้อมทั้งบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ โดยมีแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

ช่วงเตรียมความพร้อมและช่วงการรณรงค์

– ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน/สะพาน ในความรับผิดชอบให้มีความสะดวกปลอดภัยไร้หลุมบ่อ มีเครื่องหมายจราจร อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยและไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟสัญญาณจราจร ครบถ้วน

– ตรวจสอบ/ปรับปรุง ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจร ไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟสัญญาณจราจร ให้ใช้การได้ดี

– โครงการก่อสร้าง/บูรณะ ถนนและสะพาน โดยเฉพาะงานที่ดำเนินการบนเส้นทางที่เปิดใช้การจราจร เตรียมความพร้อมเพื่อคืนพื้นผิวจราจรให้สามารถสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

– ตรวจสอบ/เตรียมความพร้อมระบบสายด่วน 1146, ระบบ CCTV, ระบบวิทยุสื่อสารและระบบ Conference

– ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การอำนวยความสะดวกปลอดภัยบนถนนทางหลวงชนบทผ่านช่องทางต่าง ๆ

ช่วงควบคุมเข้มข้น

– โครงการก่อสร้าง/บูรณะ ถนนและสะพาน คืนพื้นผิวจราจรพร้อมหยุดการดำเนินงาน โดยติดตั้งป้ายจราจร เครื่องหมายเตือน ไฟฟ้าแสงสว่าง/สัญญาณจราจร อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย

– จัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค พร้อมจัดตั้งหน่วยบริการประชาชน

– จัดเจ้าหน้าที่ประจำการสายด่วน 1146, ระบบ CCTV, ระบบวิทยุสื่อสาร, ระบบ Conference

– จัดชุดตรวจการณ์เฝ้าระวังอุบัติเหตุ เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง พร้อมเฝ้าระวังเส้นทาง ติดตั้งสัญญาณไฟวับวาบ บริเวณเสี่ยงอันตรายและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

– ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แอพพลิเคชั่น คลิปเสียง หนังสือพิมพ์และวิทยุกระจายเสียง

ช่วงหลังวันหยุดราชการหรือหลังเทศกาล

– รวบรวมสรุปข้อมูลอุบัติเหตุ วิเคราะห์ ประมวลผล พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไข/ป้องกัน

– สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุง/แก้ไข จุดอันตรายที่เกิดอุบัติเหตุช่วงควบคุมเข้มข้น

– เร่งดำเนินการปรับปรุง/แก้ไข จุดที่เกิดอุบัติเหตุให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

ทั้งนี้ ทช.ได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกปลอดภัยให้กับประชาชนบนโครงข่ายทางหลวงชนบทตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 พร้อมขอให้ประชาชนระมัดระวังในการเดินทาง สังเกตป้ายเตือน ป้ายแนะนำและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของตนเองและเพื่อนร่วมทาง โดยประชาชนสามารถติดต่อสอบถามเส้นทางหรือแจ้งเหตุได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146