ขนส่งฯสรุปผลตรวจความพร้อมอำนวยความสะดวก“รับคนกลับจากบ้าน” 

0
46

ขนส่งฯเผยผลตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถตลอด 7 วันช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 ระหว่าง11-17 เม.ย.66 พร้อมอำนวยความสะดวก “รับคนกลับจากบ้าน”ชี้ผลตรวจ GPS รถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกทั้งสิ้น 367,361 คัน พบใช้ความเร็วเกินกฎหมายกำหนดทั้งสิ้น 948 คัน พบเรื่องร้องเรียนสภาพรถไม่มั่นคงแข็งแรง/ดัดแปลงตัวรถ ไม่หยุดรับส่งผู้โดยสารที่ป้ายหยุดรถ ขับรถประมาท/น่าหวาดเสียว

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ผลดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 ตลอดระยะเวลา 7 วันของการเดินทาง ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2566 ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร และจุดจอด จุดตรวจ Checking Point และ Rest Area รวม 219 จุด ทั่วประเทศ กรมการขนส่งทางบกเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการขนส่ง ผู้ให้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอดทุกแห่ง ตรวจความพร้อมของรถและความพร้อมของผู้ขับรถก่อนออกเดินทาง ตามแบบ Checklist เช่น การมีใบอนุญาตขับรถ ที่ถูกต้อง ตรวจความพร้อมด้านร่างกาย และการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจต้องเป็นศูนย์มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ชั่วโมงการขับรถไม่เกินที่กฎหมายกำหนด รถโดยสารสาธารณะทุกคันต้องมีสภาพมั่นคงแข็งแรงทั้งสภาพตัวรถภายนอกและภายใน รวมทั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยต่างๆ ต้องพร้อมใช้งานอยู่เสมอ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำและให้ความรู้แก่ผู้โดยสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และขอให้ผู้โดยสารทุกที่นั่งคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดการเดินทาง เพื่อป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตเมื่อรถเกิดอุบัติเหตุ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นต้น สำหรับผลดำเนินการตรวจความพร้อมตลอด 7 วัน ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2566 ตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะรวมทั้งสิ้น 96,990 คัน ไม่พบรถบกพร่อง ส่วนการตรวจความพร้อมพนักงานขับรถ รวมทั้งสิ้น 96,990 ราย มีความพร้อมในการให้บริการทุกรายและไม่พบพนักงานขับรถบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนผลการดำเนินการติดตามตรวจสอบการเดินรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก ด้วยระบบ GPS Tracking ผ่านศูนย์บริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2566 รวมทั้งสิ้น 367,361 คัน พบการใช้ความเร็วเกินกฎหมายกำหนด รวมทั้งสิ้น 948 คัน ผลตรวจสอบการใช้ความเร็วรถโดยสารและรถบรรทุก ด้วยกล้องเลเซอร์ บนถนนสายหลักและสายรองทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 15,312 คัน พบการใช้ความเร็วเกินกฎหมายกำหนด รวมทั้งสิ้น 143 คัน กรมการขนส่งทางบกจะประสานผู้ประกอบการขนส่ง เจ้าหน้าที่ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อระงับการใช้ความเร็ว ควบคู่กับมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด

สำหรับการร้องเรียนเกี่ยวกับรถโดยสารสาธารณะแล้ว ได้รับเรื่องร้องเรียนแล้วรวมทั้งสิ้น 276 เรื่อง ร้องเรียนสูงสุด 3 อันดับคือเรื่อง สภาพรถไม่มั่นคงแข็งแรง/ดัดแปลงตัวรถและอุปกรณ์ส่วนควบไม่ครบถ้วนถูกต้อง ไม่หยุดรับส่งผู้โดยสารที่ป้ายหยุดรถ และขับรถประมาท/น่าหวาดเสียว ตามลำดับ กรมการขนส่งทางบกจะเร่งติดตามผู้กระทำผิดมาสอบสวนและดำเนินการลงโทษตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ พบปัญหาจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะสามารถแจ้งสายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง อธิบดีกรมการขนส่งทางบกกล่าวในที่สุด