ทล.ขยาย4เลน ทล.4051 สตูล-ท่าเรือเจ๊ะบิลัง แล้วเสร็จ หนุนท่องเที่ยวชายฝั่งอันดามัน

0
122

กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างทางที่1 ดำเนินการโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4051 สายสตูล – ท่าเรือเจ๊ะบิลัง แล้วเสร็จ จาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่ง ส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสนับสนุนการท่องเที่ยวในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้ทางในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียง

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า ปัจจุบันทางหลวงหมายเลข 4051 เป็นทางหลวงสายรองที่ประชาชนใช้คมนาคมขนส่ง เชื่อมโยงพื้นที่จากแยกทางหลวงหมายเลข 406 ไปท่าเทียบเรือเจ๊ะบิลัง และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดสตูล เดิมมีขนาด 2 ช่องจราจร ปัจจุบันเส้นทางดังกล่าวมีประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมใช้เดินทางท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นและไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง ด้วยความสำคัญดังกล่าว กรมทางหลวงจึงได้ทำการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 4051 สายสตูล-ท่าเรือเจ๊ะบีลัง อ.เมือง จ.สตูล มีจุดเริ่มต้นโครงการที่ กม. 3+400 ถึง กม. 11+900 รวมระยะทางทั้งหมด 8.5 กิโลเมตร โครงการฯมีลักษณะเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษขนาด 4 ช่องจราจร (ไป-กลับ) ผิวทางเป็นแอสฟัลท์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (Nature Rabber Modified Asphalt) กว้างช่องละ 3.50 เมตร แบ่งการจราจรโดยแบริเออร์คอนกรีต (Concrete Barrier) มีการก่อสร้างสะพาน จำนวน 2 แห่ง รวมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟกระพริบบนทางหลวง งบประมาณ 166,399,935 บาท สำหรับประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการฯ จะช่วยอำนวยความสะดวกในการคมนาคมระหว่างตัวเมืองสตูลไปยังแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดสตูลและท่าเรือเจ๊ะบิลังได้รวดเร็ว สนับสนุนการท่องเที่ยว สร้างรายได้แก่ประชาชน ส่งผลให้เศรษฐกิจท้องถิ่นและประเทศดีขึ้น ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม

กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทางปฏิบัติตาม “วิถีชีวิตใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” โปรดใช้ความระมัคระวังในการใช้เส้นทาง เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของผู้ใช้ทาง หากต้องการสอบถามสภาพเส้นทางจราจรหรือขอความช่วยเหลือต่าง ๆ สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง โทร.1586 (โทรฟรีทุก ตลอด 24 ชั่วโมง)