กรมทางหลวง ขยายทางเลี่ยงเมืองลพบุรีด้านใต้เป็น 4 เลน แล้วเสร็จตลอดสาย

0
162

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กรมทางหลวง (ทล.) โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 1 ดำเนินการโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 366 สายทางเลี่ยงเมืองลพบุรีด้านใต้ ระยะทาง 14.8 กิโลเมตร พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการด้านคมนาคมขนส่งในพื้นที่จังหวัดลพบุรี เพื่อรองรับปริมาณการเดินทางและการขนส่งที่เพิ่มขึ้นในอนาคต ทางหลวงหมายเลข 366 หรือทางเลี่ยงเมืองลพบุรี เป็นทางหลวงที่เชื่อมต่อได้หลายจังหวัด เช่น จังหวัดสระบุรี สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง และมุ่งสู่จังหวัดนครสวรรค์ได้ มีจุดเริ่มต้น กม. ที่ 0+000 (จุดบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1) ผ่านจังหวัดลพบุรี ไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 311 ที่ กม. 19+310 (แยกสนามไชย) รวมระยะทางทั้งหมด 19.3 กิโลเมตร เดิมเป็นทางหลวงขนาด 2 ช่องจราจรตลอดสาย เมื่อปี 2560 ทล. ดำเนินการก่อสร้างขยายเป็น 4 ช่องจราจร ตั้งแต่ กม. ที่ 0+065 – 4+500 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในส่วนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ภาคการขนส่งให้สมบูรณ์ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ต่อมา ทล. ได้รับงบประมาณปี 2563 เพื่อดำเนินการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 366 สายทางเลี่ยงเมืองลพบุรีด้านใต้ในช่วงที่เหลือ โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการฯ ที่ กม. 4+450 – กม. 19+310 รวมระยะทาง 14.860 กิโลเมตร ก่อสร้างเป็นมาตรฐานชั้นทางพิเศษ ขนาด 4 ช่องจราจร (ไป – กลับ) ผิวทางคอนกรีตหนา 25 เซนติเมตร ผิวจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้าง 2.50 เมตร รวมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟกะพริบบนทางหลวง โดยมีงานก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทาน จำนวน 17 แห่ง และสะพานข้ามทางรถไฟ จำนวน 1 แห่ง พร้อมก่อสร้างทางแยกบริเวณ กม. ที่ 10+950 เป็นแบบวงเวียนเพิ่มประสิทธิภาพการสัญจร วงเงินงบประมาณ 1,598.69 ล้านบาท

ทั้งนี้ การก่อสร้างโครงการดังกล่าว สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโครงข่ายคมนาคมในการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศ สร้างงาน สร้างรายได้ของประชาชนในพื้นที่ การแก้ไขปัญหาจราจร เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย