เปิดใช้แล้ว!สะพานหาดแดง-สุไหงมูโซ๊ะ(สะพานข้ามคลองดู) อ.ละงู จ.สตูล

0
24

กรมทางหลวงชนบท(ทช.)เปิดใช้สะพานหาดแดง-สุไหงมูโซ๊ะ(สะพานข้ามคลองดู) อ.ละงู จ.สตูล ยกระดับการเดินทางเชื่อมเกาะสู่แผ่นดินใหญ่ บรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมส่งเสริมเศรษฐกิจการขนส่งสินค้าประมงในพื้นที่ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวงชนบท (ทช.)เปิดใช้สะพานหาดแดง-สุไหงมูโซ๊ะ (สะพานข้ามคลองดู) อำเภอละงู จังหวัดสตูล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในการเดินทางของประชาชนบ้านสุไหงมูโซ๊ะให้สามารถเดินทางเชื่อมระหว่างเกาะกับฝั่งแผ่นดินใหญ่บ้านตันหยงละไน้ได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัย ประหยัดเวลาในการเดินทาง หากมีเหตุฉุกเฉินหรือการอพยพประชาชน ในกรณีเกิดภัยพิบัติในอนาคต เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งยังเป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจการขนส่งสินค้าทางการเกษตรและการประมงในพื้นที่ ตามนโยบายของนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ที่ผ่านมาประชาชนทั้งสองฝั่งได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก จังหวัดสตูลได้รับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนบ้านสุไหงมูโซ๊ะ หมู่ที่ 5 ตำบลแหลมสน อำเภอละงู จังหวัดสตูล ว่าหมู่บ้านมีสภาพพื้นที่เป็นเกาะ ตั้งอยู่ใกล้กับบ้านตันหยงละไน้ หมู่ที่ 1 บนฝั่งแผ่นดินใหญ่ ยังไม่มีถนน/ไฟฟ้า ทำให้การเดินทางระหว่างเกาะกับแผ่นดินใหญ่เป็นไปด้วยความยากลำบากมายาวนานกว่า 30 ปี เนื่องจากการเดินทางด้วยเรือต้องอาศัยจังหวะการขึ้นลงของน้ำทะเลและเสี่ยงภัยคลื่นลมในช่วงมรสุม ส่งผลให้ประชาชนประสบปัญหาเรื่องการกำหนดเวลาในการเดินทางเป็นอย่างมาก จังหวัดสตูลจึงขอให้ ทช. พิจารณาสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างสะพานข้ามคลองดู แต่เนื่องจากที่ตั้งโครงการอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนจังหวัดสตูล ตอนที่ 1 จึงจำเป็นต้องขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรี เพื่อขอใช้พื้นที่สำหรับดำเนินโครงการ โดยได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เสนอให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีมติเห็นชอบ

ทช. จึงได้เริ่มดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองดู อำเภอละงู จังหวัดสตูล เมื่อปี 2563 มีจุดเริ่มต้นของโครงการจากแยกทางหลวงชนบทสาย สต.3018 กม.ที่ 18+378 (ฝั่งบ้านตันหยงละไน้) และมีจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณหน้ามัสยิดอัลมุตตกีน (ฝั่งบ้านสุไหงมูโซ๊ะ) โดยก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 1,320 เมตร พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อเชื่อม ยาว 1,742 เมตร ขนาด 2 ช่องจราจร ไป – กลับ ระยะทางรวม 3,062 เมตร รวมถึงได้ติดตั้งราวสะพาน ผนังบนราวสะพาน เสาไฟฟ้าแสงสว่างและติดตั้งท่อระบายน้ำบนสะพาน ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 291 ล้านบาท ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ และเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรเรียบร้อยแล้ว โดยในที่ประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน มีมติในการตั้งชื่อสะพานดังกล่าวว่า “สะพานหาดแดง – สุไหงมูโซ๊ะ”