“เอเชีย เอรา วัน” ร่วมมือเครือข่าย จัดกิจกรรม “Pop-Up Park และโชว์เคส ปล่อยพลังสร้าง (สรรค์) เมือง”

0
57

บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด ผู้ร่วมลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน และปัจจุบันเป็นผู้ให้การสนับสนุนการเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ภายใต้การกำกับดูแลของ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท จำกัด ร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทย บริษัท ฉมาโซเอ็น จำกัด และสำนักงานเขตราชเทวี จัดกิจกรรม “Pop-Up Park และ โชว์เคสปล่อยพลังสร้าง (สรรค์) เมือง” เปิดพื้นที่สวนสาธารณะชั่วคราวซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิตและศักยภาพของเยาวชนให้กับผู้คนในชุมชนมักกะสันและชุมชนใกล้เคียง โดยเป็นการเปิดพื้นที่สวนสาธารณะชั่วคราว เพื่อให้กลุ่มเยาวชนในชุมชนมักกะสัน ได้มีโอกาสแสดงศักยภาพในการนำเสนอผลงานที่สร้างสรรค์ ณ พื้นที่ลานกีฬาบ้านพักนิคมรถไฟ ชุมชนมักกะสัน

นายไกรวุฒิ สิมธาราแก้ว  Head of Partnership บริษัท ซีพี ฟิวเจอร์ ซิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในฐานะตัวแทนของบริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด  กล่าวถึงการสร้างสรรค์กิจกรรมในครั้งนี้ แนวทางในการพัฒนาพื้นที่สาธารณะแห่งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการพัฒนาชุมชนมักกะสัน โดยมีจุดประสงค์ในการสร้างพื้นที่สีเขียวและพื้นที่กิจกรรมสำหรับพบปะพูดคุย สำหรับคนทุกเพศทุกวัย รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ นอกจากกิจกรรม Pop-Up Park ยังมีการสนับสนุนกิจกรรม โชว์เคส ‘ปล่อยพลังสร้าง(สรรค์)เมือง’ เพื่อเปิดพื้นที่ให้นำเสนอผลงานของเยาวชนคนรุ่นใหม่ในพื้นที่มักกะสัน ถือเป็นตัวกลางของการร่วมมือกันระหว่างชุมชนและกลุ่มเยาวชน ผ่านการเชื่อมโยงประเด็นที่น่าสนใจในการพัฒนาพื้นที่ให้เติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งยังขอแสดงความชื่นชมกับเยาวชนคนรุ่นใหม่ในชุมชนที่ได้แสดงพลังสร้างสรรค์โปรเจคต่าง ๆ ที่เกิดประโยชน์กับชุมชนได้อย่างดีเยี่ยม”

สำหรับกิจกรรม “Pop-Up Park และ โชว์เคส ปล่อยพลังสร้าง (สรรค์) เมือง” ที่จัดขึ้น ยังเป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาพื้นที่สาธารณะ ให้กลายเป็นพื้นที่เอนกประสงค์ที่เพิ่มขึ้น สำหรับเชื่อมความสัมพันธ์ในชุมชน ตลอดจนเป็นพื้นที่พักผ่อนอย่างสร้างสรรค์ให้แก่ชุมชนโดยรอบ ซึ่งเน้นเรื่องการเข้าถึงง่าย ให้ทุกคนในชุมชนใช้งานได้ โดยกิจกรรมภายในงาน มีการแสดงบูธกิจรรมของเยาวชน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดในการพัฒนาพื้นที่กับผู้คนในชุมชน ให้สามารถนำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุด ตลอดจนกิจกรรมด้านวิชาการและการส่งเสริมวัฒนธรรม ทั้งการสอนวาดและเขียนพู่กันจีนกิจกรรมภาษาอังกฤษ การสอนวาดภาพ กิจกรรมดนตรี และกิจกรรมกีฬาสี เพื่อเป็นแรงผลักดันให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ต่อไปในอนาคต

เอเชีย เอราวัน ให้ความสำคัญในการพัฒนาพื้นที่สีเขียวเพื่อการลดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นพื้นที่เชื่อมสัมพันธ์ทางสังคม และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพื้นที่ ภายในงานดังกล่าวจึงได้มีการจัดบูธกิจกรรมแยกขยะเพื่อให้ความรู้แก่เยาวชน ส่งเสริมโครงการธนาคารขยะที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อสร้างระบบการคัดแยกขยะให้กับชุมชน บริษัทฯ ยึดมั่นในการส่งมอบประสบการณ์ที่ดีและสร้างความประทับให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน จึงมุ่งมั่นเดินหน้าจัดโครงการและพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้แก่ ลูกค้า ชุมชน ตลอดจนสังคมต่อไป