TTA จัดกิจกรรม “Buddy Thai โดนบูลลี่ มาหาบัดดี้” ครั้งที่ 2 ปลูกจิตสำนึกเยาวชนให้ตระหนักรู้พฤติกรรมการบูลลี่

0
41

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม “Buddy Thai โดนบูลลี่ มาหาบัดดี้” ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย และ เพจ Because We Care ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวง พม. และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในโครงการ “CYC Plus รู้ รักในวัยเรียน” ณ โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร โดยมี พ.ต.อ. หญิง ศิริกุล ศรีสง่า โฆษกโรงพยาบาลตำรวจ เป็นประธานพิธีเปิด โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นับเป็นการจัดกิจกรรม School Tour ครั้งที่ 2 หลังจากกิจกรรม School Tour ครั้งแรกที่โรงเรียนมหาวชิราวุธ จ. สงขลา ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากนักเรียนและคณะครูที่เข้าร่วมกิจกรรมในปีที่ผ่านมา

แอปพลิเคชัน “Buddy Thai” พัฒนาขึ้นจากความตั้งใจของ นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในการปลูกจิตสำนึกและรณรงค์ให้เยาวชนตระหนักรู้เรื่องพฤติกรรมการกลั่นแกล้งรังแก (Bully) การรู้เท่าทันอารมณ์ และการป้องกันการกระทำความรุนแรงในทุกมิติ ผ่านฟีเจอร์การบันทึกอารมณ์ ความรู้สึก ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญคอยสอดส่องดูแล รวมถึงปุ่มฉุกเฉินสำหรับขอคำปรึกษา หรือขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ด้านจิตวิทยา เมื่อต้องรับมือกับสถานการณ์การถูกกลั่นแกล้งรังแก (Bully) ซึ่งสามารถช่วยลดความกังวล คลายความเครียด เลิกความคิดที่จะโต้ตอบด้วยความรุนแรง และขจัดความคิดที่ฆ่าตัวตายลงได้

ปัจจุบัน แอปพลิเคชัน “BuddyThai” ภายใต้แนวคิด “โดนบูลลี่ มาหาบัดดี้” เปิดให้ดาวน์โหลดใช้งานแล้วผ่าน Apple Store และ Google Play สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ www.buddy4thai.com หรือ Facebook BuddyThai App