ทช.ฟื้นฟูเส้นทางจากภัยพิบัติถนนสาย มส.7024 จ.แม่ฮ่องสอน เพิ่มประสิทธิภาพคมนาคมขนส่ง

0
32

กรมทางหลวงชนบท(ทช.)ฟื้นฟูเส้นทางจากภัยพิบัติถนนสาย มส.7024 จ.แม่ฮ่องสอน ระยะทางกว่า 6 กม.เพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางประชาชน สนับสนุนการขนส่งพืชผลทางการเกษตร เชื่อมเข้าสู่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อยสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

กรมทางหลวงชนบท ก่อสร้างฟื้นฟูทางหลวงชนบทที่เสียหายจากเหตุภัยพิบัติบนถนนทางหลวงชนบทสาย มส.7024 บ้านละอูบ – ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อยหน่วยย่อยป่าแป๋ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง เพื่อให้ประชาชนใช้เส้นทางสัญจรไป – มา ขนส่งผลไม้เมืองหนาวได้อย่างสะดวก และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันสามารถใช้สัญจรได้เรียบร้อยแล้ว

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่) ดำเนินการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย มส.7024 บ้านละอูบ – ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อยหน่วยย่อยป่าแป๋ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะทางดำเนินการ 6.700 กิโลเมตร ซึ่งถนนสายดังกล่าวเป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างอำเภอแม่ลาน้อย และอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชาชนใช้เส้นทางในการสัญจรระหว่างสองอำเภอ เป็นทางลัดในการเดินทางขนส่งสินค้า ผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ เช่น กาแฟ เสาวรส อะโวคาโด รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย ซึ่งในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาเส้นทางได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และดินสไลด์ ทช.จึงได้ดำเนินโครงการดังกล่าว ปรับปรุงผิวจราจรและชั้นโครงสร้างทางให้มีสภาพที่ดีขึ้น พร้อมทั้งแก้ไขจุดเสี่ยงอันตราย เพื่อให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางในการสัญจรไป – มาได้อย่างสะดวก ปลอดภัย โดยดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 4.00 เมตร ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 7.00 เมตร งานท่อลอดเหลี่ยม 2 แห่ง และรางระบายน้ำตั้งแต่ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 6+700 รวมระยะทาง 6.700 กิโลเมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 57.30 ล้านบาท

นอกจากนี้ จะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่ พัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบทให้มีความสมบูรณ์ และส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย อำนวยความสะดวกปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจรขนส่งพืชผลทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาดได้ทุกฤดูกาล