เปิดใช้แล้ว!ทล.2074 บุรีรัมย์-ลำน้ำมูล 29.6กม. วงเงิน599ล้านบาท

0
21

กรมทางหลวง (ทล.) กระทรวงคมนาคม โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 2 ดำเนินโครงการก่อสร้าง ทล.2074 สายบุรีรัมย์ – ลำน้ำมูลพื้นที่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่าง กม. ที่ 3+500 – 43+193 ระยะทาง 29.6 กม.แล้วเสร็จและเปิดให้บริการแก่ประชาชนใช้ในการสัญจรตามแผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรบนโครงข่ายทางหลวงให้การเดินทางมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

สำหรับ ทล.2074 เป็นทางหลวงสายสำคัญในการเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งระหว่างตัวเมืองบุรีรัมย์ไปยังอำเภอต่าง ๆ แหล่งท่องเที่ยว และท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ปัจจุบันมีปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต ทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง ทล. เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการคมนาคม และเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มสูงขึ้น โดยก่อสร้างจากเดิมขนาด 2 ช่องจราจร เป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ ขนาด 4 ช่องจราจร (ไป – กลับ) ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่องจราจรกว้าง 3.50 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.50 เมตร ไหล่ทางด้านในกว้าง 0.50 เมตร แบ่งทิศทางการจราจรด้วยเกาะกลางแบบแบริเออร์คอนกรีตและเกาะกลางแบบยก พร้อมทั้งก่อสร้างสะพานข้ามคลอง 3 แห่ง รวมงานติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจร ไฟฟ้าแสงสว่าง และไฟกะพริบบริเวณทางแยกและจุดกลับรถ วงเงินงบประมาณ 599 ล้านบาท เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรให้แก่ผู้ใช้ทางให้ได้รับความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทาง เป็นการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงสายหลักที่เชื่อมโยงระหว่างจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยวในภาคอีสานอีกด้วย