ขนส่งฯแนะเจ้าของรถทะเบียนหลุดหาย ยื่นคำขอรับทะเบียทดแทนได้

0
12

ขนส่งฯแนะเจ้าของรถหากแผ่นป้ายทะเบียนรถหลุดหาย สามารถยื่นคำขอรับแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทนได้ ณ สำนักงานขนส่งที่รถนั้นอยู่ในความรับผิดชอบพร้อมเตือนห้ามทำแผ่นป้ายทะเบียนรถขึ้นเอง หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และโฆษกกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตั้งแต่เดือนมิถุนายนของทุกปีประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูฝน มีผลทำให้ฝนตกหนักและน้ำท่วมหลายพื้นที่ในประเทศไทย ส่งผลให้ผู้ใช้รถใช้ถนนหลายรายต้องประสบกับปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนรถหลุดหายระหว่างทาง รวมถึงจากสาเหตุอื่นๆ เช่น อุบัติเหตุทำให้ป้ายหลุด หรือตัวยึดป้ายนั้นเกิดสนิมและทำให้ตัวป้ายหลุดออกไปเอง กรมการขนส่งทางบกจึงแนะนำว่าให้เจ้าของรถควรตรวจสอบการยึดติดแผ่นป้ายทะเบียนรถทั้งด้านหน้าและท้ายรถให้มีความมั่นคงแน่นหนา เพื่อป้องกันการหลุดหายระหว่างการขับรถ อย่างไรก็ตาม สำหรับเจ้าของรถที่ทำแผ่นป้ายทะเบียนรถหล่นหาย สามารถขอรับแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทนได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งความ โดยติดต่อยื่นคำขอ ณ สำนักงานขนส่งที่รถนั้นอยู่ในความรับผิดชอบ

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับกรณีที่เจ้าของรถเป็นบุคคลธรรมดาใช้หลักฐานดังต่อไปนี้

1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริง

2. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถ

หากกรณีที่เจ้าของรถไม่สามารถมาดำเนินการได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทน และต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจมาแสดง

กรณีเป็นนิติบุคคล ต้องมีหลักฐานดังต่อไปนี้

1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริง

2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลไม่เกิน 1 ปี

3. หนังสือมอบอำนาจ

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการที่มีอำนาจลงนามทุกคน

5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

กรณีรถที่ติดไฟแนนซ์ ต้องมีหลักฐาน ดังต่อไปนี้

1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริง

2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลไม่เกิน 1 ปี (ไฟแนนซ์)

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการที่มีอำนาจลงนามทุกคน

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้เช่าซื้อ

5. หนังสือมอบอำนาจ (ไฟแนนซ์) พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

สำหรับการขอแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทนมีค่าธรรมเนียมแผ่นป้าย แผ่นละ 100 บาท ค่าคำขอ 5 บาท ทั้งนี้ รถที่จดทะเบียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะได้รับแผ่นป้ายทะเบียนรถภายใน 5 วันทำการ และรถที่จดทะเบียนในพื้นที่ต่างจังหวัดจะได้รับแผ่นป้ายทะเบียนรถภายใน 10 วันทำการโดยระหว่างนี้สามารถใช้ใบเสร็จรับเงินแทนแผ่นป้ายทะเบียนรถเป็นการชั่วคราวได้

ทั้งนี้ ทันทีที่พบว่าป้ายทะเบียนรถหล่นหายเจ้าของรถควรรีบดำเนินการขอรับแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทนทันที ห้ามทำแผ่นป้ายทะเบียนรถขึ้นเองโดยเด็ดขาด เนื่องจากมีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522ฐานใช้แผ่นป้ายทะเบียนมีลักษณะไม่ถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาทจึงขอให้เจ้าของรถระมัดระวังการใช้แผ่นป้ายทะเบียนรถและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่ง หรือโทรสายด่วน 1584