คจร.ไฟเขียวเพิ่มเมืองต้นแบบคมนาคมอีก 3 เมือง

0
131
คจร.ไฟเขียวเพิ่มเมืองต้นแบบคมนาคมอีก 3 เมือง เล็งจัดฟีดเดอร์เชื่อมสนามบินและสถานีขนส่ง จี้คมนาคมเพิ่มจุดจอดแล้วจรเร่งแก้ปัญหารถติดพร้อมเห็นชอบรถไฟฟ้าสายสีทองทำระบบใต้ดิน
 
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบการจราจรทางบก (คจร.) มีมติให้กระทรวงคมนาคมเร่งดำเนินโครงการเมืองต้นแบบระบบขนส่งสาธารณะเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการคมนาคมของแต่ละพื้นที่ให้มีศักยภาพในการรองรับความต้องการของประชาชน โดย คจร.ได้เห็นชอบให้เพิ่มเมืองเป้าหมายอีก 3 เมืองได้แก่ พิษณุโลก อุบลราชธานีและสระแก้ว โดยได้มอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ไปดำเนินการศึกษาระบบการขนส่งที่มีประสิทธิภาพรวมถึงรูปแบบการคมนาคมที่สอดคล้องการเดินทางในแต่ละพื้นที่ และรายงานผลให้ คจร.ทราบต่อไป ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะใน 5 เมืองเป้าหมายเดิม เพื่อเชื่อมโยงระบบขนส่งและเส้นทางระหว่างจังหวัดตลอดจนส่งเสริมความสะดวกสบายในเส้นทางท่องเที่ยวใน5 เมืองได้แก่ ภูเก็ต นครราชศรีมา เชียงใหม่ หาดใหญ่และขอนแก่น ทั้งนี้ในอนาคตกระทรวงคมนาคมจะเร่งเชื่อมต่อระบบขนส่งหลักในเมืองต่างๆให้มีความสะดวกสบายมากขึ้น โดยเริ่มจากการจัดรถบัสเชื่อมต่อเป็นฟีดเดอร์ระหว่างสนามบินหลัก-สถานีขนส่งของแต่ละจังหวัดเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางของผู้โดยสาร
ส่วนด้านการบริหารจัดการระบบขนส่งและการคมนาคมในเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานครนั้น ที่ประชุม คจร.ได้มอบให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาดำเนินการศึกษาเรื่องการจัดทำจุดจอดแล้วจร (Park&Ride) รวมถึงการเก็บเงินการเข้าสู่พื้นที่รูปแบบต่างๆ (Area Pricing) เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรของเมืองหลวงในระยะเร่งด่วน อีกทั้งยังได้มอบให้ กทม.ไปพิจารณากำหนดพื้นที่ความเหมาะสมในการก่อสร้างห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ให้สอดคล้องกับแผนบริหารจัดการจราจรและเส้นทางคมนาคมเพื่อแก้ไขปัญหารถติดในพื้นที่ 
อย่างไรก็ตามที่ประชุม คจร.ได้มีมติเห็นชอบในหลักการนำแผนแม่บทสาทรโมเดลไปสู่การปฏิบัติจริง โดยมอบให้กระทรวงคมนาคมไปทำMOU ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อจัดทำแนวทางปฏิบัติต่อไป นอกจากนี้มีมติเห็นชอบให้ยกเว้นมติ ครม. วันที่ 17 พ.ค. 2537 เพื่ออนุญาตให้ดำเนินการก่อสร้างระบบรถไฟฟ้าใต้ดินในเขตเมืองชั้นในของโครงการรถไฟฟ้าสายสีทอง (สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี-ประชาธิปก)