กทท.รายงานความคืบหน้าการพัฒนาพื้นที่บริเวณองค์การฟอกหนัง กล้วยน้ำไท

0
740

เรือเอก สุทธินันท์ หัตถวงษ์ ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม กล่าวว่า การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ได้รับคืนพื้นที่บริเวณองค์การฟอกหนัง กล้วยน้ำไท จำนวน 2 แปลง รวมเนื้อที่ 67-2-00 ไร่ จากกระทรวงกลาโหม และได้มีพิธีลงนามในบันทึกการส่งมอบทรัพย์สินอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 พื้นที่บริเวณองค์การฟอกหนังดังกล่าว มีอาคารพาณิชย์ จำนวน 28 ห้อง และมีพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ซึ่ง กทท. จะดำเนินการตามแผนแม่บทการใช้ประโยชน์พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในกรอบระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยจะนำพื้นที่ดังกล่าวมาใช้ในกิจการของ กทท. และก่อสร้างอาคารสูง (Smart Community) เพื่อรองรับการรื้อย้ายและให้ชาวชุมชนเข้าอยู่อาศัย คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ในปี 2565 สำหรับการปรับปรุงพื้นที่บริเวณองค์การฟอกหนังด้านริมถนนทางรถไฟสายปากน้ำเดิม เนื้อที่ 1-2-31 ไร่ เพื่อรองรับผู้ค้าไม้ฉำฉาจากริมถนนอาจณรงค์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำสัญญาเช่าเตรียมพร้อมสำหรับการรื้อย้าย
กทท. ได้จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยในชุมชนคลองเตย เพื่อระดมความคิดเห็นในการกำหนดรูปแบบ และแนวทางการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่และที่อยู่อาศัยโดยรอบ กทท. รวมทั้งสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการฯ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยได้แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจ จำนวน 3 คณะ ดังนี้
1. คณะทำงานการสำรวจประชากรและประชาสัมพันธ์ ทำหน้าที่สร้างความเข้าใจและสำรวจประชากรผู้อยู่อาศัยทั้งหมด 26 ชุมชน
2. คณะทำงานออกแบบที่อยู่อาศัยและจัดตั้งงบประมาณ ทำหน้าที่ออกแบบอาคารที่พักอาศัยให้เหมาะสม กำหนดงบประมาณค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการและแหล่งที่มาของเงินทุน
3. คณะทำงานด้านกฎหมายและการรื้อย้าย ทำหน้าที่พิจารณากฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับมาตรการการรื้อย้ายชุมชน
ขณะนี้ กทท. ได้สำรวจประชากรชุมชนพัฒนาใหม่ (คั่วพริก) ซึ่งเป็นชุมชนนำร่องในการพัฒนาพื้นที่ฯ โดยได้สอบถามแนวคิดและความต้องการของชุมชน เพื่อนำข้อมูลจากการสำรวจมาพิจารณาดำเนินการออกแบบ
และพัฒนาปรับปรุงพื้นที่และที่อยู่อาศัยของชุมชนโดยรอบ กทท. ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาพื้นที่ ยกระดับที่อยู่อาศัยบริเวณชุมชนคลองเตยให้มีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และให้มีที่อยู่อาศัยอย่างมั่นคงถาวร