เปิดโครงการ “Happiness for All : ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน ปีที่ 2”

0
242

นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม เปิดเผยหลังเป็นประธานเปิดโครงการ “Happiness for All : ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน ปีที่ 2” ว่าโครงการนี้เป็นการส่งมอบความสุขให้กับผู้ประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยและมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือให้กับผู้พิการจาก กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 เพื่อให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ใกล้เคียงกับคนปกติมากที่สุด เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ กรมการขนส่งทางบก โดยมี นายสมศักดิ์ ห่มม่วง รองปลัดกระทรวงคมนาคม นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก คณะผู้บริหาร กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ภาคีเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นเกียรติ กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ได้นำรายได้ส่วนหนึ่งจากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสนับสนุนเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อฟื้นฟู เยียวยา ผู้ที่ประสบภัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และกลับมาดำรงชีวิตประจำวันได้ใกล้เคียงกับคนปกติมากที่สุด รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ และสร้างความเข้าใจ ให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เป็นการกระตุ้นเตือนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนคำนึงถึงความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน ให้ความช่วยเหลือผู้พิการทั่วประเทศไปแล้ว 15,735 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 748,737,301 บาท