ขบ.เผยรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกติดตั้งGPS แล้ว 189,943 คัน

0
263

ความคืบหน้าโครงการ “มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS” ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2560 รถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกติดตั้งระบบ GPS แล้ว 189,943 คัน กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กระทรวงคมนาคม แจ้งความคืบหน้าการติดตั้งระบบ GPS Tracking ตามโครงการ “มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS” ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2560 มีรถโดยสารสาธารณะ และรถบรรทุกตั้งแต่ 10 ล้อขึ้นไป ติดตั้งระบบ GPS แล้ว จำนวน 189,943 คัน เสริมสร้างความปลอดภัยของประชาชนในการใช้รถใช้ถนน
นายจิรุตม์ วิศาลจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ในฐานะโฆษกกระทรวงฯ กล่าวว่า ขบ. รายงานความคืบหน้าการติดตั้งระบบ GPS ในรถโดยสารสาธารณะ และรถบรรทุกตั้งแต่ 10 ล้อขึ้นไป ซึ่ง ขบ. ได้กำหนดให้รถโดยสารสาธารณะทุกคัน และรถบรรทุกตั้งแต่ 10 ล้อขึ้นไป ติดตั้ง GPS Tracking ตามคุณสมบัติที่ ขบ. กำหนดควบคู่กับการติดตั้งเครื่องบ่งชี้พนักงานขับรถ (เครื่องรูดใบขับขี่แสดงตัวตนพนักงานขับรถ) พร้อมระบบการทำงานออนไลน์เชื่อมโยงกับศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ของ ขบ. โดยจะเชื่อมโยงข้อมูลไปยังศูนย์ฯ GPS ในแต่ละจังหวัดด้วยเช่นเดียวกัน เพื่อติดตามพฤติกรรมการเดินรถทั้งพิกัด เส้นทาง ความเร็ว ชั่วโมงการทำงาน และเพื่อประสิทธิภาพในการกำกับ ควบคุม ดูแล ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมาย ได้ออกแบบระบบให้สามารถบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ทั้ง ขบ. ผู้ประกอบการ เจ้าของรถ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้โดยสารและประชาชนทั่วไป ให้สามารถมีส่วนร่วมในการกำกับตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่ผ่าน application “DLT GPS” ทางโทรศัพท์มือถือ ทั้งระบบ iOS และระบบ Andriod พร้อมทั้งได้เพิ่มช่องทางการมีส่วนร่วม โดยสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนทุกกรณีของการให้บริการที่ผิดกฎหมายผ่านทาง application ดังกล่าวด้วย เช่น ขับรถประมาทหวาดเสียว มีพฤติกรรมเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ ทั้งการใช้ความเร็ว ชั่วโมงการทำงานพนักงานขับรถ ไม่มีการพักรถหรือเปลี่ยนคนขับตามที่กฎหมายกำหนด เป็นต้น โดยมีกำหนดการติดตั้ง GPS Tracking ดังนี้
– รถตู้ร่วมบริการ บขส. เส้นทางกรุงเทพฯ – ต่างจังหวัด (หมวด 2) ต้องติดตั้ง GPS Tracking ให้ครบทุกคันภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560
– รถตู้โดยสารสาธารณะทุกประเภท ให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2560
– รถโดยสารสาธารณะประเภทอื่น ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2560
– รถบรรทุกชนิดรถพ่วง รถลากจูง ติดตั้งครบทุกคัน ภายในปี 2560
– รถบรรทุกสาธารณะ 10 ล้อขึ้นไป ติดตั้งครบทุกคัน ภายในปี 2561
– รถบรรทุกส่วนบุคคล 10 ล้อขึ้นไป ติดตั้งครบทุกคัน ภายในปี 2562
สำหรับความคืบหน้าการติดตั้ง GPS Tracking ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2560 มีข้อมูลรถในระบบ GPS จำนวนทั้งสิ้น 189,943 คัน โดยเฉพาะรถตู้โดยสารสาธารณะติดตั้งแล้วร้อยละ 61.56 แบ่งเป็น รถหมวด 1 วิ่งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 5,145 คัน ติดตั้งแล้ว 2,206 คัน คิดเป็นร้อยละ 42.88 รถหมวด 2 วิ่งกรุงเทพฯ – ต่างจังหวัด 6,106 คัน ติดตั้งแล้ว 5,147 คัน คิดเป็นร้อยละ 84.29 รถหมวด 3 วิ่งระหว่างจังหวัด 3,513 คัน ติดตั้งแล้ว 2,263 คัน คิดเป็นร้อยละ 64.42 ในส่วนของรถตู้โดยสารไม่ประจำทาง 26,054 คัน ติดตั้งแล้ว 15,510 คัน คิดเป็นร้อยละ 59.53 สำหรับรถบรรทุก มีจำนวนทั้งสิ้น 545,433 คัน ติดตั้งแล้ว 168,177 คัน คิดเป็นร้อยละ 30.83
ทั้งนี้ ระบบ GPS ประสบความสำเร็จด้านการควบคุมความเร็วรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก สามารถเพิ่มความปลอดภัยต่อประชาชนได้เป็นอย่างดี จากการติดตามการใช้งานระบบ GPS พบว่า รถใช้ความเร็วลดลง ในส่วนของรถที่มีประวัติการใช้ความเร็วเกินที่กฎหมายกำหนด การขับขี่ที่ไม่ปลอดภัย ขบ. จะใช้ข้อมูลดังกล่าวแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบและควบคุมพฤติกรรมการขับรถที่ปลอดภัย รวมถึงสามารถนำข้อมูลประกอบการพิจารณาแนวทางการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนนของประเทศอย่างยั่งยืน

ภาพประกอบ CR.http://www.securitysystems.in.th