ทอท.แจงปมฉาวไม่ปฏิบัติตามพ.ร.บ.ร่วมทุ่มฯปี 35 เอื้อ “คิงพาวเวอร์”

ทอท. ขอชี้แจงว่า การดำเนินงานโครงการดังกล่าว การประเมินมูลค่าการลงทุนเป็นหน้าที่ของภาครัฐ โดย ทอท. ได้จ้างที่ปรึกษาประเมินมูลค่าการลงทุน ทั้งสัญญาร้านค้าปลอดอากรของ KPD และการประมูลกิจกรรมเชิงพาณิชย์ของ KPS ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ทั้งสองโครงการมีมูลค่าการลงทุนไม่เกินหนึ่งพันล้านบาท

0
283

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) กระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ตามที่มีข่าวว่า ทอท. ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ. ร่วมทุนฯ) กรณีการให้สัมปทานกับบริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด (KPD) และบริษัท คิง เพาเวอร์ สุวรรณภูมิ จำกัด (KPS) เพื่อประกอบกิจการร้านค้าปลอดอากรและร้านค้าเชิงพาณิชย์ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) และท่าอากาศยานที่อยู่ในการกำกับดูแลของ ทอท. นั้น

ทอท. ขอชี้แจงว่า การดำเนินงานโครงการดังกล่าว การประเมินมูลค่าการลงทุนเป็นหน้าที่ของภาครัฐ โดย ทอท. ได้จ้างที่ปรึกษาประเมินมูลค่าการลงทุน ทั้งสัญญาร้านค้าปลอดอากรของ KPD และการประมูลกิจกรรมเชิงพาณิชย์ของ KPS ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ทั้งสองโครงการมีมูลค่าการลงทุนไม่เกินหนึ่งพันล้านบาท ซึ่งการประเมินมูลค่าการลงทุนได้อิงราคาก่อสร้างของกิจการในลักษณะเดียวกัน และเมื่อภาครัฐประเมินราคาตามมาตรฐานที่ยอมรับได้แล้ว ผู้ลงทุนจะพิจารณาลงทุนจริงเป็นเท่าใดในขอบเขตงานขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ลงทุนที่เห็นว่าเหมาะสมกับสภาพกิจการของตนต่อไป

ทอท. ได้เคร่งครัดการบริหารสัญญามาโดยตลอด หากขยายพื้นที่การประกอบการ หรือต่ออายุสัญญาสัมปทาน ทอท. จะคำนวณเงินลงทุนส่วนเพิ่มตามสัดส่วนพื้นที่หรือระยะเวลาที่ขยาย เพื่อให้มั่นใจว่าเมื่อรวมขอบเขตพื้นที่ หรือระยะเวลาสัญญาเดิมกับขอบเขตพื้นที่ หรือระยะเวลาส่วนที่ขยายเพิ่มขึ้นไม่เกินวงเงินตาม พ.ร.บ. ร่วมทุนฯ และ ทอท. ได้คิดค่าตอบแทนตามสัดส่วนของพื้นที่ หรือระยะเวลาที่ขยายนั้นเพิ่มเติมด้วย

สำหรับข่าวที่หยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็น เช่น การที่ไม่ใช้เงินลงทุนทั้งหมดในการคำนวณมูลค่าการลงทุน เป็นต้น ทอท. ขอยืนยันว่า การที่ ทอท. ใช้มูลค่าทรัพย์สินเฉพาะช่วงอายุสัญญาเป็นหลักการที่ใช้ในทางสากล เนื่องจากทรัพย์สินที่เกิดจากการลงทุนมีอายุการใช้งานนานกว่าอายุสัญญามาก ดังนั้น มูลค่าทรัพย์สินในส่วนที่เกินอายุสัญญาจึงควรนำไปคิดในการหาผู้ร่วมทุน หรือผู้ประกอบการครั้งถัดไป ซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่ใช้ทรัพย์สินจริงในช่วงเวลาดังกล่าว

ทั้งนี้ การประเมินมูลค่าการลงทุนตาม พ.ร.บ. ร่วมทุนฯ มีหลักการคำนวณทางเทคนิคที่ทำความเข้าใจได้ยากสำหรับบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในสายวิชาชีพเฉพาะ ทอท. ขอยืนยันว่า การประเมินมูลค่าการลงทุนตาม พ.ร.บ. ร่วมทุนฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยจากการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กรณีที่ผู้เกี่ยวข้องทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ เพื่อช่วยเหลือกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด ให้เป็นผู้ประกอบกิจการร้านค้าปลอดอากร ทสภ. และภูมิภาค และได้รับสิทธิในการบริหารกิจกรรมเชิงพาณิชย์ภายในอาคารผู้โดยสาร ทสภ. โดยมิได้ดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 นั้น

ได้ข้อสรุปเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 โดย ป.ป.ช. ได้มีมติว่า “จากการไต่สวนข้อเท็จจริง ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานว่า (ชื่อ ผู้ที่เกี่ยวข้อง) กับพวกร่วมกันหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงาน หรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 และกีดกันให้ผู้เสนอราคารายอื่นมิให้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม โครงการบริหารร้านค้าปลอดอากร และโครงการบริหารกิจกรรมพื้นที่เชิงพาณิชย์ภายในอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตามที่กล่าวหา ข้อกล่าวหาไม่มีมูล ให้ข้อกล่าวหาเป็นอันตกไป”

ซึ่งผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. สามารถยืนยันถึงความถูกต้องในการปฏิบัติตามกฎหมายของคณะกรรมการและผู้บริหาร ทอท. ในอดีต ดังนั้น การกล่าวหาว่า ทอท. ไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ร่วมทุนฯ อันเป็นเหตุให้เกิดความบกพร่องในการบังคับใช้สัญญาที่เกิดขึ้นก่อนหน้าของคณะกรรมการและผู้บริหาร ทอท. ชุดปัจจุบัน ตามที่เป็นข่าว อาจสร้างความสับสนให้กับประชาชนและนักลงทุน ทำให้ภาพลักษณ์เสียหาย ทอท. เป็นหน่วยงานที่ยึดแนวทางการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของรัฐบาล จึงจำเป็นต้องชี้แจงข้อเท็จจริงให้สาธารณชนได้รับทราบ