ทช.ขยายถนน 4 เลน รองรับจราจร เสริมโลจิสติกส์นครนายก

0
340

 

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) เตรียมพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย นย.3007
แยกทางหลวงหมายเลข 305-บ้านคลอง 33 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ระยะทางรวม 18.368 กิโลเมตร ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนระบบโลจิสติกส์รองรับการขนส่งสินค้า ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่จังหวัดนครนายกและจังหวัดใกล้เคียง

นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า ทช.ได้พิจารณาโครงข่ายทางหลวงชนบทที่มีความสำคัญและเป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม รวมทั้งสนับสนุนการท่องเที่ยวให้สามารถเดินทางได้สะดวก รวดเร็ว สามารถรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจเพื่อเชื่อมโยงการผลิตจากแหล่งไปสู่ตลาดและผู้บริโภคในทุกระดับ ทช.ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2560 เพื่อก่อสร้างขยายถนนทางหลวงชนบทสาย นย.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 305 – บ้านคลอง 33 โดยขยายถนนเดิมจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร โดยก่อสร้างเป็นถนนแอสฟัลต์คอนกรีต พร้อมก่อสร้างสะพานคอนกรีต เสริมเหล็กขนาดใหญ่ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ สะพานข้ามทางรถไฟ กม. 0+714, สะพานข้ามคลองชลประทาน กม.11+622 ,กม.15+512 และสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเล็ก จำนวน 6 แห่ง รวมทั้งระบบระบายน้ำ ไฟฟ้าแสงสว่าง เครื่องหมายจราจร สิ่งอำนวยความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้เส้นทาง ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น จำนวน 681.300 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง โดยมีแผนที่จะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนสิงหาคม 2562 ซึ่งสายทางดังกล่าวสามารถเชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข 305 กับทางหลวงชนบทสาย นย.2005 แยกทางหลวงหมายเลข 33-บ้านคลอง 33 อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ที่อยู่ระหว่างดำเนินก่อสร้างขยายถนนเป็น 4 ช่องจราจรเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ จากผลการคาดการณ์ปริมาณจราจรบนถนนสาย นย.3007 พบว่าปริมาณจราจร (รวมสองทิศทาง) ในปี พ.ศ. 2551 มีประมาณ 1,797 คัน/วัน และคาดว่าในปี พ.ศ. 2563 จะมีปริมาณจราจรประมาณ 20,540 คัน/วัน โดยมีอัตราการเพิ่มเฉลี่ยสูงขึ้นประมาณร้อยละ 86.92 ต่อปี