ลุ้น ICAO ปลดธงแดงก.ย.นี้

0
211

นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมสรุปผลการตรวจสอบด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนตามโครงการ USAP – CMA โดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศไทย (ICAO) เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมาว่าการตรวจสอบด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนตามโครงการ USAP-CMA ที่ ICAO เข้ามาตรวจสอบเมื่อวันที่ 11 – 21 กรกฎาคม 2560 มีคำถามทั้งสิ้น 463 ข้อ ปรากฏว่า ผลการตรวจสอบไม่พบประเด็นที่มีนัยสำคัญต่อการรักษาความปลอดภัย มีเพียงประเด็นที่ต้องแก้ไขปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งมีการดำเนินงานที่ได้มาตรฐานอยู่แล้ว จำนวน 49 ประเด็นโดยหลังจากการตรวจสอบฯ เสร็จสิ้น ICAO จะแจ้งผลการตรวจสอบฯ อย่างเป็นทางการให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ทราบภายใน 60 วัน ทั้งนี้ กพท. สามารถเสนอข้อโต้แย้งหรือยืนยันการผลการตรวจสอบฯ ภายใน 30 วัน หลังจากได้รับทราบผลการตรวจสอบฯ อย่างเป็นทางการ จากนั้น กพท. จะต้องเสนอแผนแก้ไขปรับปรุงให้ ICAO ภายใน 30 วัน

สำหรับประเด็นที่ ICAO ให้ กพท. ดำเนินการแก้ไขปรับปรุง ภายหลังการตรวจสอบฯ จำนวน 49 ประเด็น อาทิ การเพิ่มบุคลากรด้านการรักษามาตรฐานการรักษาความปลอดภัย ทั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้านการบิน (Inspector) ของ กพท. และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกท่าอากาศยาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และไม่ทำให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบันเหนื่อยล้าจนเกินไป เป็นต้น และได้เสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำแผนรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยานทุกแห่ง ซึ่งปัจจุบันท่าอากาศยานทั้ง 38 แห่ง ยังไม่มีแผนรักษาความปลอดภัยครบทุกแห่ง ซึ่งท่าอากาศยานทุกแห่งจะต้องจัดทำแผนรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานเสนอให้ กพท. พิจารณารับรองให้เป็นไปตามมาตรฐานต่อไป