คค.แจงกรณีชาวปากช่องร้องสื่อการก่อสร้างมอเตอร์เวย์บางปะอิน-โคราช “กระทบสิ่งแวดล้อม “

0
290

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม และโฆษกกระทรวงฯ ชี้แจงกรณีโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน – สระบุรี – นครราชสีมา
นายจิรุตม์ วิศาลจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม และโฆษกกระทรวงฯ กล่าวว่า ตามที่สื่อมวลชนได้เสนอข้อมูล ชาวปากช่องบางส่วนมีความกังวลเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน – สระบุรี – นครราชสีมา จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากแนวเส้นทางบางส่วนทับลำตะคอง ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญของ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
กระทรวงคมนาคมได้มอบให้กรมทางหลวง (ทล.) ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับรูปแบบการดำเนินโครงการฯ และขอชี้แจง ดังนี้
1. กระทรวงคมนาคม โดย ทล. ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลรายละเอียดโครงการฯ เพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งรับฟังรายละเอียดปัญหาของผู้ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการฯ และพิจารณาแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนต่าง ๆ จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้
– ครั้งที่ 1 วันที่ 15 มีนาคม 2560 เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่
– ครั้งที่ 2 วันที่ 24 มีนาคม 2560 เพื่อพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหา ตามประเด็นที่มีการร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน
– ครั้งที่ 3 วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เสนอและชี้แจงรูปแบบของโครงการฯ ที่ปรับ แก้ไขแล้ว เพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชน
2. กระทรวงคมนาคม โดย ทล. ได้จัดประชุมร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานระดับจังหวัด กรมเจ้าท่า ผู้ตรวจการแผ่นดิน และประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ โดยมีข้อสรุปร่วมกันในส่วนที่เกี่ยวข้องกับลำน้ำลำตะคองว่า ให้ ทล. ดำเนินการปรับแก้ไขรูปแบบการก่อสร้าง โดยก่อสร้างสะพานข้ามคลองทุกจุดที่ตัดผ่าน ซึ่ง ทล. ได้เพิ่มการก่อสร้างสะพานจากเดิมที่กำหนดไว้ 1 จุด เป็น 6 จุด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับแนวลำน้ำลำตะคอง พร้อมทั้งปรับลดเขตทางในบางช่วงและสร้างทางบริการเพิ่มขึ้นจากเดิม เพื่อลดผลกระทบในพื้นที่