กรมเจ้าท่า ปรับอัตราค่าโดยสารเรือในเขตกทม.และปริมณฑล เริ่ม 14. ก.ย.

0
192

กรมเจ้าท่าปรับปรุงอัตราค่าโดยสารเรือกลเดินประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรมเจ้าท่า (จท.) กระทรวงคมนาคม อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับเรือเดินประจำทาง ลงวันที่ 29 กันยายน 2559 ได้มีประกาศเรื่อง ปรับปรุงอัตราค่าโดยสารเรือกลเดินประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประกาศอัตราค่าโดยสารตามช่วงราคาน้ำมันดีเซล โดยเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ได้มีประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ลิตรละ 25.04 บาท/ลิตร เนื่องจากน้ำมันดีเซลขายปลีกปรับขึ้นราคาเกินกว่า 25.01 บาท/ลิตร ติดต่อกันเป็นเวลา 10 วัน ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการฯ จท. จึงประกาศปรับปรุงอัตราค่าโดยสารให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการฯ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2560 เป็นต้นไป ดังนี้
เรือด่วนเจ้าพระยา ราคาน้ำมันดีเซลอยู่ระหว่าง 25.01 – 29.00 บาท/ลิตร
1. เรือประจำทาง อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 9 – 11 – 13 (ตามระยะ) บาท/คน
2. เรือด่วนพิเศษ ธงส้ม อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 15 บาท/คน
3. เรือด่วนพิเศษ ธงเหลือง อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 20 บาท/คน
4. เรือด่วนพิเศษ ธงเขียว อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 13 – 20 – 32 (ตามระยะ) บาท/คน
เรือโดยสารในคลองแสนแสบ ราคาน้ำมันดีเซลอยู่ระหว่าง 25.01 – 27.00 บาท/ลิตร อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 9 – 11 – 13 – 15 – 17 – 19 (ตามระยะ) บาท/คน
เรือโดยสารข้ามฟาก ราคาน้ำมันดีเซลอยู่ระหว่าง 25.01 – 29.00 บาท/ลิตร
1. เรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา กลุ่มที่ 1 (นนทบุรี – บางศรีเมือง, ท่าช้าง – วังหลังท่าช้าง – วัดระฆัง, วังหลัง – ท่าพระจันทร์เหนือ, วังหลัง – มหาราช และราชวงศ์ – ดินแดง) อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 3.50 บาท/คน
2. เรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา กลุ่มที่ 2 (โอเรียลเต็ล – วัดสุวรรณ และท่าเตียน – วัดอรุณ) อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 4 บาท/คน
3. เรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา กลุ่มที่ 3 (สี่พระยา – คลองสาน) อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 4.50 บาท/คน
4. เรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา กลุ่มที่ 4 (พระสมุทรเจดีย์ – วิบูลย์ศรี และสะพานตากสิน
(สาทร) ฝั่งพระนคร – ฝั่งธนบุรี) อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 5.50 บาท/คน
5. เรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยา กลุ่มที่ 5 (ปากคลองตลาด – วัดกัลยาณมิตร – วัดกุฎีจีน)อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 6 บาท/คน
ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักมาตรฐานทะเบียนเรือ กลุ่มพัฒนาระบบทะเบียนเรือ จท. โทร. 0 2233 1311 – 8 ต่อ 288 หรือ 0 2267 2367