กรมพัฒนาธุรกิจการค้าปิ๊งไอเดียผุดเว็ปท่ารวมช่าง

0
218
“กุลณี” ปิ๊งไอเดีย เตรียมเปิดเว็บท่า DBD Portal เป็นศูนย์กลางให้ค้นหาช่างประเภทต่างๆ ทั้งช่างประปา ช่างไฟฟ้า ซ่อมบ้าน ซ่อมรถ เพื่อเป็นทางเลือกให้ประชาชนได้ติดต่อใช้บริการ พร้อมเปิดช่องให้รีวิว ดี ไม่ดี เผยยังจะเข้าไปช่วยพัฒนาทักษะของช่าง หวังให้ทำเป็นอาชีพเลี้ยงตัว พร้อมเดินหน้าสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการ พัฒนางานบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจ  
นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมฯ มีแผนที่จะจัดทำเว็บท่า DBD Portal เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการค้นหาผู้ให้บริการด้านช่างประเภทต่างๆ ซึ่งเบื้องต้นจะเน้นช่างที่ขาดแคลน และประชาชนต้องการใช้บริการมาก เช่น ช่างประปา ช่างไฟฟ้า ช่างซ่อมแซมบ้าน ช่างซ่อมรถ เป็นต้น โดยจะรวบรวมช่างผู้ให้บริการเหล่านี้มาไว้ที่เว็บท่าของกรมฯ และจะมีรายชื่อช่างผู้ให้บริการ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามาเลือกใช้บริการ
“กรมฯ จะทำหน้าที่เป็นแค่ตัวกลางในการแนะนำว่าในพื้นที่นี้ จังหวัดนี้ มีช่างอะไรบ้าง อยู่ที่ไหน ติดต่อยังไง ส่วนการเลือกใช้บริการ ประชาชนจะเป็นผู้เลือกเอง ถ้าใช้บริการแล้วดี ไม่ดี ก็จะมีช่องให้รีวิว ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้ประเมิน หากช่างที่ได้รับการประเมินดี ก็จะส่งผลดีต่อตัวช่างเอง และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับอาชีพของช่างคนนั้นๆ และส่งผลต่อรายได้ที่จะเพิ่มขึ้น”นางกุลณีกล่าว
ทั้งนี้ ในการค้นหาช่างและพัฒนาช่าง กรมฯ มีแผนที่จะร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดโครงการฝึกอบรมช่างในสาขาต่างๆ โดยเน้นสาขาที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน โดยในส่วนของช่าง จะเน้นการพัฒนาฝีมือแรงงาน ทักษะการให้บริการ เพื่อให้สามารถทำเป็นอาชีพ และหากมีความเข้มแข็ง ก็จะผลักดันให้เข้าสู่การทำเป็นธุรกิจต่อไป
นางกุลณี กล่าวต่อว่า กรมฯ ยังมีแผนที่จะพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและเล็ก (เอสเอ็มอี) ผู้ประกอบการชุมชน ร้านค้าปลีกรายย่อย ธุรกิจบริการ โดยจะผลักดันการสร้างเครือข่ายการทำธุรกิจผ่าน MOC Biz Club ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบการในท้องถิ่น ที่มีความเข้มแข็ง ที่ปัจจุบันมีอยู่ 77 แห่ง การผลักดันให้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ การสร้างมาตรฐานธุรกิจ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจในระยะยาว และการขยายช่องทางการตลาดให้ครอบคลุมทั้งออฟไลน์และออนไลน์ รวมไปถึงการผลักดันให้ธุรกิจเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยใช้ประโยชน์จากกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจให้มากขึ้น
ส่วนการพัฒนางานให้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ กรมฯ มีแผนที่จะลดขั้นตอนการจดทะเบียนเริ่มต้นธุรกิจให้ง่ายขึ้น พัฒนาการจองชื่อนิติบุคคลผ่านโมบาย แอพพลิเคชัน การขอหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ทางมือถือ การผลักดันการส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาระบบบัญชีให้กัเอสเอ็มอี และการจัดทำคลังข้อมูลธุรกิจ เพื่อใช้ในการวางแผนและตัดสินใจในการทำธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ
นอกจากนี้ จะเน้นการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจให้มีธรรมาภิบาล ทั้งการกำกับดูแลให้ธุรกิจปฏิบัติตามกฎหมาย การติดตามธุรกิจเสี่ยง เช่น นอมินี และการส่งเสริมให้ธุรกิจปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อสร้างการแข่งขัน และการจัดประกวดธุรกิจที่มีธรรมาภิบาลดีเด่น เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการพัฒนาธุรกิจ