กทท. ได้รับอนุมัติงบลงทุนปีงบ’61 วงเงินกว่า 11,000 ล้านบาท

0
164

เรือตรี ทรงธรรม จันทประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการการท่าเรือฯ สายวิศวกรรม รักษาการแทน ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เปิดเผยว่า ปีงบประมาณ 2561 กทท. ได้รับอนุมัติงบลงทุนจำนวนทั้งสิ้น 11,075.918 ล้านบาท ซึ่ง กทท. มีกรอบการเบิกจ่ายเท่ากับ 2,848.943 ล้านบาท โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา เห็นชอบกรอบและงบประมาณของรัฐวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ 2561 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ พร้อมทั้งกำหนดกรอบการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของวงเงินอนุมัติเบิกจ่ายลงทุนคิดเป็น 2,706.496 ล้านบาท

สำหรับรายละเอียดของงบลงทุนตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2561 ของ กทท. มีรายการลงทุนที่สำคัญ กล่าวคือ ในส่วนของท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) ประเภทเครื่องจักรอุปกรณ์ ได้แก่ การจ้างเหมาสร้างปั้นจั่นยกตู้สินค้าหน้าท่าชนิดเดินบนราง (Rail Mounted Shoreside Gantry Crane) ขนาดยกน้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 เมตริกตัน จำนวน 2 คัน  ณ ท่าเทียบเรือ 20 G  การจ้างเหมาต่อเรือขุดพร้อมอุปกรณ์การขุดและอุปกรณ์ประกอบ ความสามารถในการขุดได้ที่ความลึกไม่น้อยกว่า 15 เมตร จำนวน 1 ลำ (ทดแทนเรือขุด 2) พร้อมเรือลากจูงขนาดกำลังฉุดไม่น้อยกว่า 10 เมตริกตัน จำนวน 1 ลำ (ทดแทนเรือลากจูง 3) เรือบรรทุกดินประเภทขับเคลื่อนระบบใบจักร ขนาดความจุยุ้งดินไม่น้อยกว่า 300 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ลำ (ทดแทนเรือดิน 4,5,6)  การจ้างเหมาต่อเรือลากจูงขนาดกำลังฉุดไม่น้อยกว่า 30 เมตริกตัน จำนวน 1 ลำ (ทดแทนเรือท่าเรือ 107)  การจ้างเหมาสร้างปั้นจั่นยกตู้สินค้าหน้าท่าชนิดเดินบนราง (Rail Mounted Shoreside Gantry Crane) ขนาดยกน้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 เมตริกตัน จำนวน 2 คัน (ทดแทน ปตส. 15,16) ฯลฯ และประเภทสิ่งก่อสร้าง ได้แก่ งานพัฒนาพื้นที่เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการบรรจุตู้สินค้าเพื่อการส่งออก (Exported Container Freight Station) (CFS EXPORT) งานสร้างศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของท่าเรือกรุงเทพ (Bangkok Port Incident Command Center) งานสร้างอาคารสำนักงานกองบริการ (ปากน้ำ) และอาคารหมวดพัสดุคลังสินค้าที่ 1 งานปรับปรุงพื้นท่า 20 G พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง ฯลฯ และที่ท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) ได้แก่ งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 115 เควี ของท่าเรือแหลมฉบัง (ทดแทน) งานสร้างศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมระบบสัญญาณควบคุมและแจ้งเหตุเพลิงไหม้อัตโนมัติ  งานสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และสะพานข้ามรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อถนนทางหลวงชนบทบริเวณบางละมุง จ้างเหมาต่อเรือลากจูงขนาดกำลังฉุดไม่น้อยกว่า 50 เมตริกตัน จำนวน 1 ลำ (เพิ่มเติม) งานจ้างเหมาต่อเรือลากจูงขนาดกำลังฉุดไม่น้อยกว่า 50 เมตริกตัน จำนวน 2 ลำ (เพิ่มเติม) (ทดแทนเรือท่าเรือ 204,205)  ซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟถนนแบบ LED และปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างโครงการท่าเทียบเรือขั้นที่ 2 ทลฉ. (ทดแทน)  โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) ที่ ทลฉ. โครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ ที่ท่าเรือแหลมฉบัง ฯลฯ ซึ่งปัจจุบันแผนการลงทุนดังกล่าวอยู่ระหว่างการดำเนินการ

ทั้งนี้ กทท. ได้ดำเนินการจัดซื้อ ก่อสร้างตามแผนงานให้เป็นไปตามแผนการลงทุนที่กำหนดไว้ เพื่อให้สามารถผูกพันสัญญาและเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในปี 2561 และเพื่อให้มีการเบิกจ่ายงบลงทุนได้ตามกรอบการเบิกจ่ายที่รัฐบาลกำหนด ซึ่งคาดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของ กทท. เนื่องจากเป็นการลงทุนโครงการพัฒนาต่างๆ ทั้งการพัฒนาในโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการ