เปิดมิติใหม่รอบ 84 ปี ทย.ปรับภาพลักษณ์องค์กรสร้างความสุขแก่ผู้ใช้บริการ

0
151

นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ปี 2560 กรมท่าอากาศยาน (ทย.) ได้ดำเนินงานครบรอบ 84 ปี ในโอกาสนี้ ทย. ได้ปรับภาพลักษณ์ใหม่ให้มีความทันสมัยมากขึ้น ดำเนินงานในเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง ปรับโครงสร้างการทำงานให้มีความคล่องตัว สามารถแข่งขันในเชิงธุรกิจ และตอบสนองความต้องการของผู้โดยสารที่หลากหลายและเฉพาะเจาะจงมากขึ้น อาทิ การเปลี่ยนเครื่องแบบใหม่ให้สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ มีความปราดเปรียว คล่องตัวในการทำงานสูง การออกแบบ Mascot ที่สะท้อนบุคลิกใหม่ เข้าถึงง่าย พร้อมให้บริการด้วยความยิ้มแย้ม ยินดี เปรียบเสมือนท่าอากาศยานเป็นบ้านของทุกคน ภายใต้แนวคิด “DOA FOR All : กรมท่าอากาศยาน ทะยานสู่ความก้าวไกล..มิติใหม่เพื่อให้บริการทุกคน” เป็นต้น
ทย. ได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พบว่า ประชาชนต้องการให้ท่าอากาศยานในสังกัด ทย. มีความสะดวก สบาย ผ่อนคลาย อบอุ่น ซึ่งนำไปสู่การกำหนดภาพลักษณ์ใหม่ของ ทย. ที่มุ่งเน้นการบริการที่อบอุ่น ยิ้มแย้ม พนักงานมีพร้อมในการต้อนรับ เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน และมีความสุขเมื่อได้ใช้บริการ รวมทั้งสร้างประโยชน์กับชุมชนโดยรอบท่าอากาศยาน ทั้งนี้ ต้องอยู่ภายใต้การดำเนินงานที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล
แนวคิด DOA FOR All : กรมท่าอากาศยาน ทะยานสู่ความก้าวไกล..มิติใหม่เพื่อให้บริการทุกคน จะทำให้ทุกคนเข้าถึงโอกาสในการใช้บริการท่าอากาศยาน เพื่อการเดินทางหรือขนส่งทางอากาศได้อย่างเท่าเทียม ทย. มีแนวทางการบริหารจัดการที่ถือประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก เป็นไปตามมาตรฐานสากล มีเป้าหมายสูงสุดเพื่อให้นักท่องเที่ยวหรือผู้โดยสารมีความสะดวกสบาย ปลอดภัย อบอุ่น และมีความสุขที่ได้ใช้บริการท่าอากาศยานในสังกัด ทย.
ทย. ได้ดำเนินงานในเชิงรุกเพื่อให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ ทย. ปี 2560 – 2564 ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงคมนาคม ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาท่าอากาศยานเพื่อส่งเสริมโครงข่ายการบินให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับปรุงบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการท่าอากาศยานอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ทย. ได้ดำเนินงานแบบบูรณาการ โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ภายใต้นโยบาย One Transport และได้ทำงานเชิงรุกร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME BANK) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนอื่น ๆ ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ ทย. สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง
ทย. พร้อมจะเป็นหนึ่งในการพัฒนาประเทศไทย ให้ก้าวไกลด้านการคมนาคมทางอากาศ การขนส่งสินค้า การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจ เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลให้เป็นประเทศไทย 4.0 มุ่งมั่นพัฒนาท่าอากาศยานในสังกัดทั่วประเทศอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้ทุกท่าอากาศยานเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ ทั้งนี้ เมื่อโครงการพัฒนาท่าอากาศยานแล้วเสร็จ จะทำให้ท่าอากาศยานสามารถรองรับผู้โดยสารได้ 30 ล้านคนต่อปี ในปี 2568 และรองรับได้ 58 ล้านคนต่อปี ในปี 2578 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)