นทพ. ผนึกพลังเครือข่าย เพื่อเป็นต้นแบบของโครงการประชารัฐ ช่วยเหลือประชาชนฐานราก

0
133

พล.ท.ณัฏฐพัชร สกุลรังสฤษฏ์ เสนาธิการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.) กองบัญชาการกองทัพไทย ซึ่งได้รับมอบหมาย จาก พล.อ.ธงชัย สาระสุข ผู้บัญชาการทหารทหารพัฒนา ให้ดำเนินงานโครงการประชารัฐ พร้อมด้วยเครือข่าย ประกอบด้วย อธิการบดี มทร.ธัญญบุรี, รองกรรมการ ผจก. SME bank, ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. และ ผู้แทนของ Central Group เดินทางเข้าพบ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์  รมว.พาณิชย์ เพื่อหารือถึงความร่วมมือผนึกกำลังกันเป็นภาคีขับเคลื่อนสนับสนุนแนวทางประชารัฐตามดำริของนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการแก้ไขปัญหาความยากจน และฟื้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากให้ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยใช้กลไกของทุกภาคส่วนและกองทัพดำเนินการ

จากการหารือ รมว.พาณิชย์ ขอให้หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ซึ่งทำงานใกล้ชิดกับประชาชนอยู่แล้ว พิจารณาโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ดำเนินการอยู่ทั้งในอดีตและปัจจุบันในพื้นที่รับผิดชอบ ที่ยังขาดปัจจัยด้านองค์ความรู้ของการเป็นผู้ประกอบการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การบริหารจัดการ และการตลาด ซึ่งส่งผลต่อความยั่งยืน มาเป็นโครงการนำร่อง เพื่อบูรณาการศักยภาพของภาคีเครือข่ายสนับสนุน ให้เป็นต้นแบบแห่งความสำเร็จ จากนั้นจึงขยายผลต่อไปในทุกพื้นที่เชื่อมต่อกับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ที่จะเป็นโมเดลของไฮบริดโชห่วย  เป็น Outlet ซึ่งกระจายอยู่ในทุกพื้นที่ และจะส่งข้อมูลของสินค้าไปยังกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งจะเป็น center เพื่อสนับสนุนและบริการแบบ one stop service ตามนโยบายของ รมว.พาณิชย์ นอกจากนี้ยังมีโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการรายย่อย โดยเน้นระดับฐานราก จำนวน 100,000 ราย เพื่อพัฒนาเป็นผู้ประกอบการต่อไป รวมทั้งโครงการอื่นๆ และยังได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานขึ้นเพื่อขับเคลื่อนนโยบายให้เป็นจริง โดยมีกระทรวงพาณิชย์คอยให้การสนับสนุน ทั้งนี้จะมีการประชุมอีกครั้ง เพื่อร่วมพิจารณาโครงการฯ และเนื้อหาของบันทึกความร่วมมือ ในวันที่ 19 ธ.ค. 60 ณ กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งจะร่วมลงนาม MOU ขับเคลื่อนในวันที่ 28 ธ.ค. 60 ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยมุ่งที่จะให้เป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน