ขนส่งฯผนึก 2 ยักษ์ใหญ่ประกันภัย ยกระดับเข้าถึงประกันภัยคุณภาพ

0
136

ขบ.จับมือ วิริยะประกันภัย-เทเวศประกันภัย เพิ่มทางเลือกการเข้าถึงบริการด้านประกันภัยคุณภาพ พร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสาร รถบรรทุก และรถแท็กซี่ที่ติดตั้ง GPS Tracking ตามโครงการ “มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS” ร่วมขับเคลื่อนนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดให้มีการนำเทคโนโลยีติดตามการเดินรถระบบ GPS Tracking มาติดตั้งในรถโดยสารสาธารณะ รถบรรทุก และรถลากจูง ตามโครงการ “มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS” รวมถึงรถแท็กซี่ตามโครงการ TAXI OK และ TAXI VIP หนึ่งในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การยกระดับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อกำกับดูแลความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจากระบบติดตามรถ Online แบบ Real-time โดยเน้นมาตรการในเชิงป้องกันตั้งแต่ต้นเหตุ การบันทึกประวัติการเดินรถเพื่อประกอบการพิจารณากำหนดมาตรการเพื่อความปลอดภัยทางถนนอย่างเป็นรูปธรรม

“กรมฯได้ร่วมกับเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมที่ให้การสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ประกอบการในการเข้าร่วมโครงการ “มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS” ซึ่งความร่วมมือกับภาคประกันภัยทั้งสองบริษัทในครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานร่วมกันเพื่อสานต่อนโยบายส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และยังเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการขนส่งที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายดังกล่าว ประกอบกับเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์จากระบบประกันภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด”

ขณะที่นายกฤษณ์ หิญชีระนันทน์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าที่ผ่านมา วิริยะประกันภัย ให้ความสำคัญความปลอดภัยทางถนนมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน บรรเทาความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

“เมื่อกรมฯดำเนินการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการยกระดับคุณภาพการให้บริการด้านประกันภัย เพิ่มทางเลือกให้ผู้ประกอบการตามโครงการ “ม่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS” ในครั้งนี้ “บมจ.วิริยะประกันภัย เล็งเห็นว่าเกิดประโยชน์ต่อสังคมไทยอย่างอเนกอนันต์ และมีความยินดีอย่างยิ่งในการรวมพลังเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นจากหลายภาคส่วน และเพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการนี้ ทางบริษัทฯจึงจัดทำเบี้ยประกันในราคาพิเศษ เพื่อลดภาระต้นทุนให้กับผู้ประกอบการที่ให้ความร่วมมือในการติดตั้งอุปกรณ์ GPS เพื่อร่วมสร้างภาคีเครือข่ายลดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อบรรเทาความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนต่อไป”

ด้านนายชาติชาย ชินเวชกิจวานิชย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าความมือครั้งนี้ เทเวศประกันภัย บริษัทของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เล็งเห็นถึงความสำคัญ โดยโครงการฯ ดังกล่าวเป็นไปตามยุทธศาสตร์การยกระดับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้นโยบายด้านความปลอดภัยทางถนนของประเทศ สัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรมในแง่ของผู้ประกอบการขนส่ง การเข้าร่วมโครงการฯ จะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรด้านต่าง ๆอันเป็นหัวใจหลักของการดำเนินธุรกิจในลักษณะนี้ ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วม แสดงเจตนารมณ์ที่จะเสริมสร้างมาตรการเพื่อความปลอดภัยทางถนนอย่างเป็นรูปธรรมและถือเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับโครงการฯ ร่วมระหว่างภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม”